Regulamin organizacyjny Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1


Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie, zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego
  i innych Narodów na Majdanku (Dz. U. z 1947 r. nr 52, poz. 265),

 2. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. nr 5, poz. 24,
  z późn. zm.),

 3. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123, z późn. zm.),

 4. ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 1999 r. nr 41, poz. 412),

 5. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z późn. zm.),

 6. ustawy z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (Dz. U. z 1988 r. nr 2, poz. 2, z późn. zm.),

 7. statutu Muzeum nadanego zarządzeniem nr 22 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 czerwca 2008 r.

§ 2


Regulamin organizacyjny Muzeum, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację wewnętrzną Muzeum oraz zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy.


Rozdział II

Struktura organizacyjna Muzeum

§ 3

 1. Działalnością Muzeum kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Minister.

 2. Dyrektor podlega Ministrowi, przed którym jest odpowiedzialny za całokształt działalności Muzeum.

 3. Dyrektor kieruje Muzeum przy pomocy zastępców.

 4. Zastępców dyrektora w liczbie od jednego do dwóch powołuje i odwołuje dyrektor w uzgodnieniu z Ministrem.

 5. Zastępcy dyrektora podlegają dyrektorowi.

 6. Na czele działów i oddziału stoją kierownicy, którzy są powoływani i odwoływani przez dyrektora.

 7. Kierownicy działów i oddziału oraz samodzielne stanowiska pracy podlegają dyrektorowi, zastępcom lub głównemu księgowemu wg schematu organizacyjnego, który stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

 8. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Minister.

 9. Przy dyrektorze działa kolegium doradcze zwane „Kolegium Muzealników”, utworzone zgodnie z art. 12 ustawy o muzeach.

§ 4

W skład Muzeum wchodzą następujące działy:

 1. Dział Muzealiów,

 2. Archiwum,

 3. Dział Naukowy,

 4. Dział Wystawienniczy,

 5. Dział Edukacji,

 6. Centrum Obsługi Zwiedzających,

 7. Dział Ochrony Muzeum,

 8. Dział Finansowo-Księgowy,

 9. Dział Administracyjno-Gospodarczy,

 10. Dział Techniczno-Konserwatorski.

§ 5

Muzeum ma oddział, którego nazwa brzmi: Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu. W skład oddziału wchodzą następujące sekcje:

 1. Sekcja ds. obsługi zwiedzających i edukacji,

 2. Sekcja gospodarcza.

§ 6

Poza komórkami organizacyjnymi wymienionymi w § 4 i 5 w Muzeum istnieją następujące samodzielne stanowiska pracy:

 1. Specjalista ds. kadrowo-płacowych,

 2. Główny konserwator,

 3. Pełnomocnik dyrektora ds. kontaktów z mediami i publicznością,

 4. Specjalista ds. fundraisingu,

 5. Specjalista ds. BHP,

 6. Specjalista ds. obronnych i OC,

 7. Inspektor ds. ppoż.,

 8. Sekretariat.

§ 7
 1. Dyrektorowi Muzeum podporządkowane są bezpośrednio działy i inne komórki organizacyjne określone w § 11 ust. 2 oraz w § 14 pkt 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19.

 2. Zastępcy dyrektora ds. administracji i marketingu podporządkowane są bezpośrednio działy i inne komórki organizacyjne określone w § 14 pkt 9, 10, 15.

 3. Zastępcy dyrektora ds. działalności podstawowej podporządkowane są bezpośrednio działy i inne komórki organizacyjne określone w § 14 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11.

 4. Schemat organizacyjny Państwowego Muzeum na Majdanku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.


Rozdział III

Zakres działania komórek organizacyjnych Muzeum

§ 8

Do zakresu czynności dyrektora należy w szczególności:

 1. nadzór nad zbiorami, ich ewidencjonowaniem i majątkiem Muzeum,

 2. kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,

 3. reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,

 4. przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,

 5. aprobowanie wydatków finansowych w granicach budżetu i przyznanych funduszy specjalnych,

 6. dokonywanie w imieniu Muzeum czynności z zakresu prawa pracy,

 7. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji, decyzji i zarządzeń wewnętrznych.

§ 9


Zakres działania zastępcy dyrektora ds. administracji i marketingu obejmuje w szczególności:

  1. zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności,

  2. nadzór nad całokształtem spraw administracyjnych i gospodarczych,

  3. koordynacja i nadzór nad realizowanymi w Muzeum pracami remontowo-konserwatorskimi, robotami budowlanymi i inwestycjami,

  4. nadzór nad inwentaryzacją majątku Muzeum,

  5. nadzorowanie spraw związanych z zamówieniami publicznymi,

  6. koordynacja działań związanych z marketingiem muzealnym, pozyskiwaniem sponsorów i środków finansowych,

  7. nadzór i kontrola nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez bezpośrednio podległe komórki organizacyjne Muzeum.

§ 10

Zakres działania zastępcy dyrektora ds. działalności podstawowej obejmuje w szczególności:

  1. zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności i nieobecności zastępcy dyrektora ds. administracji i marketingu,

  2. koordynacja działalności naukowej, edukacyjnej, wystawienniczej, wydawniczej
   i obsługi zwiedzających,

  3. współpraca z instytucjami pokrewnymi w zakresie działalności podstawowej Muzeum,

  4. nadzór i kontrola nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez bezpośrednio podległe komórki organizacyjne Muzeum.

§ 11

1. Zakres działania kierowników działów i kierownika oddziału obejmuje w szczególności:

 1. prowadzenie i kierowanie sprawami związanymi z działalnością powierzonej komórki organizacyjnej,

 2. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów pracy,

 3. opracowywanie wytycznych do planowanych zadań oraz sporządzanie sprawozdań i okresowych analiz z zakresu pracy powierzonej komórki organizacyjnej,

 4. inicjowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami pokrewnymi w kraju i za granicą w zakresie działania Muzeum w uzgodnieniu z dyrekcją Muzeum,

 5. sprawowanie opieki merytorycznej nad osobami odbywającymi w Muzeum staże i praktyki zawodowe,

 6. wykonywanie innych poleceń dyrektora.

2. Główny księgowy kieruje Działem Finansowo–Księgowym. Zakres jego zadań obejmuje w szczególności:

 1. prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej Muzeum zgodnie z zasadami rachunkowości oraz odpowiednimi przepisami finansowymi,

 2. prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi,

 3. organizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji finansowych, sprawne przeprowadzenie kontroli wewnętrznej oraz prawidłowe prowadzenie rachunkowości Muzeum,

 4. nadzór nad prawidłowością przebiegu operacji gospodarczych w poszczególnych komórkach organizacyjnych,

 5. nadzór nad prawidłowym przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,

 6. opracowywanie projektów instrukcji w sprawie obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zasad prowadzenia rachunkowości,

 7. nadzór i kontrola nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez Dział Finansowo-Księgowy.

§ 12

Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 Ustawy o muzeach i na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę.

§ 13

Organizację i tryb działania Kolegium Muzealników określa regulamin uchwalony przez Kolegium Muzealników i zatwierdzony przez dyrektora Muzeum.

§ 14

Zakres działania działów, oddziału, sekcji i samodzielnych stanowisk pracy:


1. Dział Muzealiów:

 1. gromadzi, zabezpiecza, ewidencjonuje, przechowuje i opracowuje relikty obozowe,

 2. gromadzi, zabezpiecza, ewidencjonuje, przechowuje i opracowuje zbiory sztuki współczesnej o tematyce martyrologicznej i wymowie antytotalitarnej z zakresu: malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii, rzeźby, medalierstwa itp.,

 3. prowadzi księgi inwentarzowe muzealiów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 4. sporządza dokumentację wizualną muzealiów,

 5. digitalizuje zbiory muzealne (historyczne i artystyczne),

 6. udostępnia zbiory do celów naukowych, edukacyjnych i wystawienniczych,

 7. kieruje sprawami związanymi z ruchem muzealiów,

 8. prowadzi sekretariat komisji doradczych powoływanych przez dyrektora
  w sprawie wyceny i zakupu zabytków,

 9. uczestniczy w działalności wystawienniczej i edukacyjnej Muzeum oraz w obsłudze zwiedzających.


2. Archiwum:
 1. gromadzi, zabezpiecza, ewidencjonuje, przechowuje i opracowuje materiały do dziejów obozu koncentracyjnego w  Lublinie, obozu zagłady w Bełżcu oraz okupacji hitlerowskiej na Lubelszczyźnie w postaci oryginalnych dokumentów oraz kopii (mikrofilmów, kserokopii i fotokopii), a także zdjęć, materiałów kartograficznych, relacji, pamiętników i ankiet byłych więźniów,

 2. digitalizuje zbiory archiwalne,

 3. sporządza i prowadzi kartoteki byłych więźniów oraz udziela informacji archiwalnej,

 4. opracowuje inwentarze i inne pomoce archiwalne,

 5. przeprowadza i koordynuje kwerendy archiwalne,

 6. udostępnia zbiory do celów naukowych, edukacyjnych i wystawienniczych,

 7. gromadzi, ewidencjonuje, przechowuje i opracowuje akta wytworzone przez Muzeum (Archiwum Zakładowe),

 8. wydziela z Archiwum Zakładowego do brakowania akta niehistoryczne, które utraciły przydatność do prac bieżących, za zgodą kierowników komórek organizacyjnych i przy akceptacji Archiwum Państwowego w Lublinie,

 9. uczestniczy w działalności wystawienniczej i edukacyjnej Muzeum oraz w obsłudze zwiedzających.


3. Dział Naukowy:
 1. planuje, koordynuje i prowadzi badania naukowe dotyczące problematyki określonej w § 5 statutu Muzeum,

 2. sprawuje nadzór naukowy nad realizowanymi w Muzeum projektami badawczymi,

 3. sprawuje nadzór merytoryczny nad stałą wystawą historyczną,

 4. organizuje sesje naukowe i popularnonaukowe,

 5. przeprowadza kwerendy w zbiorach archiwalnych i bibliotecznych,

 6. opracowuje i wydaje publikacje naukowe i popularnonaukowe, w tym periodyk Muzeum „Zeszyty Majdanka”,

 7. koordynuje i nadzoruje działalność wydawniczą Muzeum w zakresie redakcji, edycji i przygotowania do druku materiałów,

 8. udziela informacji naukowej,

 9. uczestniczy w działalności wystawienniczej i edukacyjnej Muzeum oraz w obsłudze zwiedzających.


4. Dział Wystawienniczy:
 1. inicjuje, przygotowuje i organizuje wystawy czasowe,

 2. zajmuje się sprawami związanymi z aranżacją plastyczną ekspozycji muzealnej i wystaw stałych,

 3. współpracuje z innymi muzeami, instytucjami kulturalnymi i ośrodkami naukowymi w zakresie wymiany, organizacji i eksploatacji wystaw własnych
  i obcych,

 4. prowadzi pracownię plastyczną,

 5. opracowuje katalogi, zaproszenia i materiały promocyjne dotyczące realizowanych wystaw,

 6. przygotowuje materiały audiowizualne do celów wystawienniczych,

 7. prowadzi we współpracy z innymi działami sprawy związane z informatyzacją Muzeum i zajmuje się tworzeniem i administrowaniem siecią komputerową oraz bazami danych w Muzeum,

 8. uczestniczy w działalności edukacyjnej Muzeum oraz w obsłudze zwiedzających.


5. Dział Edukacji:
 1. organizuje i koordynuje działalność edukacyjną,

 2. organizuje szkolenia i seminaria dla nauczycieli i multiplikatorów zainteresowanych edukacją w miejscach pamięci,

 3. przygotowuje materiały dydaktyczne przeznaczone dla uczestników warsztatów
  i seminariów organizowanych przez Muzeum,

 4. prowadzi bibliotekę,

 5. sprawuje opiekę merytoryczną nad wolontariuszami,

 6. uczestniczy w działalności wystawienniczej Muzeum oraz w obsłudze zwiedzających.


6. Centrum Obsługi Zwiedzających:
 1. obsługuje punkt informacji muzealnej,

 2. prowadzi ewidencję zwiedzających,

 3. odpowiada za obsługę zwiedzających,

 4. świadczy i koordynuje usługi przewodnickie,

 5. prowadzi wszelkie sprawy związane z udostępnianiem ekspozycji muzealnej i wystaw stałych,

 6. nadzoruje pracę opiekunów ekspozycji muzealnej,

 7. prowadzi działalność popularyzatorską poprzez organizację pokazów filmowych, odczytów, spotkań i innych imprez o charakterze edukacyjno-kulturalnym,

 8. odpowiada za obsługę ekip filmowych realizujących zdjęcia na terenie Muzeum,

 9. administruje i redaguje stronę internetową Muzeum,

 10. koordynuje działalność wydawniczą Muzeum w zakresie zawierania umów z autorami i drukarniami,

 11. prowadzi kino i sklep muzealny,

 12. uczestniczy w działalności wystawienniczej i edukacyjnej Muzeum.


7. Dział Ochrony Muzeum:
 1. sprawuje ochronę obszarów, obiektów i urządzeń muzealnych,

 2. chroni muzealia przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,

 3. zapewnia bezpieczeństwo osób znajdujących się na terenie Muzeum,

 4. opracowuje i realizuje plany ochrony,

 5. sprawuje nadzór nad przechowywaniem i użytkowaniem broni i amunicji,

 6. prowadzi gospodarkę kluczami do pomieszczeń,

 7. sprawuje nadzór nad monitoringiem wizyjnym i innymi urządzeniami zabezpieczenia technicznego terenu, obiektów i zbiorów Muzeum.


8. Dział Finansowo-Księgowy:

 1. opracowuje roczne plany finansowe działalności podstawowej i inwestycyjnej,

 2. dysponuje środkami finansowymi w granicach zatwierdzonych planów,

 3. sprawdza pod względem formalno-rachunkowym wszystkie dokumenty finansowe Muzeum i organizuje ich prawidłowy obieg,

 4. prowadzi rachunkowość w oparciu o zakładowy plan kont,

 5. wykonuje wstępną kontrolę zgodności wydatków finansowych z  zatwierdzonym planem,

 6. sporządza sprawozdawczość finansową,

 7. prowadzi gospodarkę majątkiem Muzeum,

 8. ustala i terminowo realizuje wypłaty, wynagrodzenia, honoraria i inne świadczenia pracownicze oraz prowadzi ewidencję tych wypłat,

 9. prowadzi gospodarkę funduszem płac, spraw ubezpieczeń społecznych i rozliczeń podatkowych.


9. Dział Administracyjno-Gospodarczy:
 1. administruje obiektami i gospodaruje majątkiem ruchomym Muzeum, a także prowadzi i przechowuje związaną z tym dokumentację,

 2. odpowiada za utrzymanie porządku i czystości w obiektach i na terenie Muzeum,

 3. prowadzi ewidencję składników majątkowych Muzeum,

 4. prowadzi inwentaryzację środków trwałych Muzeum,

 5. odpowiada za gospodarkę magazynową,

 6. zajmuje się zaopatrzeniem w sprzęt techniczny i biurowy oraz zabezpieczenie wszelkich środków związanych z pracami porządkowymi,

 7. prowadzi gospodarkę środkami transportowymi (ubezpieczenia, przeglądy, gospodarka paliwami),

 8. organizuje i zapewnia właściwe funkcjonowanie transportu samochodowego,

 9. zapewnia obsługę techniczną imprez muzealnych,

 10. prowadzi niezbędne czynności organizacyjno-techniczne oraz sporządza niezbędną dokumentację w zakresie dotyczącym spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,

 11. prowadzi ewidencję odzieży roboczej,

 12. odpowiada za stan środków ppoż.


10. Dział Techniczno-Konserwatorski:
 1. zleca i wykonuje prace remontowo-budowlane na terenie Muzeum,

 2. prowadzi konserwację i renowację zabytków nieruchomych i urządzeń poobozowych oraz remonty obiektów administracyjno-gospodarczych,

 3. prowadzi konserwację i remonty instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i urządzeń przeciwpożarowych,

 4. zleca i opracowuje we własnym zakresie inwentaryzacje i dokumentacje techniczne,

 5. sprawuje nadzór budowlany nad realizowanymi budowami,

 6. opracowuje długofalowe plany remontów i konserwacji muzealiów nieruchomych.


11. Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku. Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu.

a) Sekcja ds. obsługi zwiedzających i edukacji:

 1. gromadzi, zabezpiecza, ewidencjonuje, przechowuje i opracowuje relikty obozowe,

 2. gromadzi materiały źródłowe dotyczące obozu zagłady w Bełżcu w postaci kopii (kserokopii i fotokopii), a także zdjęć, relacji i pamiętników byłych więźniów,

 3. zapewnia prawidłową obsługę zwiedzających,

 4. prowadzi kiosk z wydawnictwami,

 5. organizuje działalność edukacyjną,

 6. upowszechnia wiedzę o obozie w Bełżcu poprzez wystawy, publikacje, odczyty, sesje i seminaria,

 7. współpracuje z poszczególnymi działami Muzeum w sprawach szczegółowych dotyczących oddziału.

b) Sekcja gospodarcza:

 1. utrzymuje w należytym porządku teren Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu i znajdujące się tam obiekty,

 2. współpracuje z poszczególnymi działami Muzeum w sprawach szczegółowych dotyczących oddziału.


12. Specjalista ds. kadrowo-płacowych:
 1. prowadzi całokształt spraw pracowniczych określonych Kodeksem pracy,

 2. przygotowuje dokumenty do wniosków o emerytury i renty,

 3. prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami akta osobowe pracowników, statystyki i sprawozdania personalne,

 4. kontroluje dyscyplinę pracy i przestrzeganie regulaminu pracy,

 5. nadzoruje realizację przepisów prawa pracy i prowadzi działalność informacyjną w tym zakresie,

 6. określa potrzeby socjalne pracowników i opracowuje preliminarze wydatków socjalnych.13. Główny konserwator:
 1. sprawuje nadzór konserwatorski nad muzealiami przechowywanymi w Muzeum i wypożyczanymi z innych muzeów,

 2. nadzoruje konserwację zabytków ruchomych,

 3. prowadzi okresowe kontrole stanu zachowania obiektów w magazynach, na ekspozycji oraz w depozytach poza Muzeum,

 4. dokonuje oględzin konserwatorskich nowych nabytków oraz muzealiów przenoszonych w obrębie Muzeum i wypożyczanych na zewnątrz,

 5. opracowuje plany długofalowe oraz programy doraźnej konserwacji zbiorów i profilaktyki konserwatorskiej,

 6. prowadzi pracownię konserwatorską,

 7. wykonuje dokumentację konserwatorską dla konserwowanych i wypożyczanych obiektów.


14. Pełnomocnik dyrektora ds. kontaktów z mediami i publicznością:
 1. odpowiada za promocję Muzeum w prasie, radiu i telewizji,

 2. inicjuje i realizuje działania związane z kreowaniem wizerunku Muzeum,

 3. koordynuje współpracę Muzeum z organizacjami zrzeszającymi byłych więźniów, szkołami, muzeami i instytucjami kulturalnymi,

 4. koordynuje organizację uroczystości i ceremonii,

 5. uczestniczy w działalności wystawienniczej i edukacyjnej Muzeum oraz w obsłudze zwiedzających.


15. Specjalista ds. fundraisingu:
 1. monitoruje i analizuje możliwości pozyskiwania przez Muzeum finansowych środków zewnętrznych, w tym pochodzących z funduszy i programów Unii Europejskiej,

 2. opracowuje wnioski o dotacje,

 3. monitoruje realizację projektów realizowanych w ramach pozyskanych środków finansowych oraz ich rozliczanie,

 4. koordynuje działania ukierunkowane na pozyskanie firm i przedsiębiorców jako darczyńców i sponsorów Muzeum.


16. Specjalista ds. BHP:
 1. realizuje zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 2. przeprowadza kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów w tym zakresie na wszystkich stanowiskach pracy,

 3. prowadzi szkolenia, doradztwo, udziela informacji w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

 4. prowadzi całokształt prac i dokumentacji dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych i badań środowiska pracy,

 5. realizuje wnioski i zalecenia pokontrolne wydane przez jednostki kontrolujące.


17. Specjalista ds. obronnych i OC:
 1. opracowuje i aktualizuje plan operacyjny funkcjonowania Muzeum w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysów polityczno-militarnych i wojny,

 2. opracowuje i aktualizuje plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej,

 3. opracowuje i aktualizuje plan obrony cywilnej Muzeum,

 4. realizuje zadania wynikające z wytycznych Ministra w zakresie zadań obronnych i obrony cywilnej,

 5. organizuje i prowadzi szkolenia dla pracowników Muzeum w zakresie obrony cywilnej,

 6. prowadzi kancelarię tajną i koordynuje obieg dokumentów o klauzuli poufne i zastrzeżone.


18. Inspektor ds. ppoż.:
 1. realizuje zadania w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 2. prowadzi stałą działalność prewencyjną poprzez kontrole, szkolenie oraz zgłaszanie dyrekcji Muzeum potrzeb i wniosków dotyczących poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej,

 3. czuwa nad przestrzeganiem dyscypliny przeciwpożarowej, sprawuje nadzór nad prawidłowością rozmieszczenia oraz terminową konserwacją sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych, środków łączności alarmowania, punktów czerpania wody do celów gaśniczych itp.,

 4. współdziała z właściwymi terenowo komendami straży pożarnych,

 5. realizuje wnioski i zalecenia pokontrolne wydane przez jednostki kontrolujące.


19. Sekretariat:
 1. prowadzi terminarz zajęć dyrektora i członków dyrekcji,

 2. prowadzi korespondencję i rejestrację pism przychodzących i  wychodzących,

 3. sprawuje pieczę nad obiegiem korespondencji, dokumentacji i informacji w obrębie Muzeum,

 4. prowadzi rejestr zarządzeń i regulaminów wydanych przez dyrektora,

 5. prowadzi ewidencję zewnętrznych aktów normatywnych,

 6. koordynuje współpracę z kancelarią prawną w zakresie opiniowania projektów umów, zarządzeń, regulaminów i innych aktów wywołujących skutki prawne,

 7. koordynuje sprawozdawczość wewnętrzną,

 8. organizuje narady i spotkania zwoływane przez dyrektora,

 9. obsługuje centralę telefoniczną, fax i pocztę elektroniczną,

 10. udziela informacji interesantom i kieruje ich do właściwych komórek organizacyjnych.

§ 15
  1. Szczegółowe zakresy czynności dla poszczególnych pracowników opracowywane są przez kierowników działów.

  2. Jeden egzemplarz zakresu czynności pracownika, podpisany przez niego na dowód przyjęcia do wiadomości i wykonywania obowiązków objętych tym zakresem, zostaje wpięty do teczki akt osobowych pracownika.


Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 16

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie komórki organizacyjne Muzeum i ich pracowników.

 2. Wszelkie zmiany regulaminu dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.


Dyrektor PMM

Tomasz Kranz