Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn: _Przebudowa i remont budynku Centrum Obsługi Zwiedzających znajdującego się na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie_ Znak sprawy: ZP. IIb - III- 241- 06/2013

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.majdanek.eu


Lublin: Przebudowa i remont budynku Centrum Obsługi Zwiedzających znajdującego się na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie
Numer ogłoszenia: 196663 - 2013; data zamieszczenia: 25.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Muzeum na Majdanku , Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin, woj. lubelskie, tel. 0-61 7442647, faks 0-81 7440526.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.majdanek.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowe Muzeum.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont budynku Centrum Obsługi Zwiedzających znajdującego się na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont budynku Centrum Obsługi Zwiedzających znajdującego się na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 67. 2. Szczegółowy zakres robót określony został w załączonych do SIWZ: - Dokumentacji projektowej - stanowiącej załącznik nr 1A do SIWZ, - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - stanowiącej załącznik nr 1B do SIWZ, oraz w Przedmiarze robót - stanowiącym załącznik nr 1C do SIWZ _Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy_. 3. Zgodnie z art. 30 ust 4 ustawy Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w SIWZ jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Użycie w którymkolwiek miejscu dokumentacji przetargowej nazw rodzajowych ma wyłącznie charakter informacyjny. W przypadku występowania w dokumentacji przetargowej opisu któremu towarzyszy wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia należy rozumieć wskazany lub równoważny, tzn. o co najmniej takich parametrach technicznych, użytkowych i estetycznych jak wskazany. Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1A do SIWZ zawiera uszczegółowienie sformułowania _lub równoważny_ 5. Całość robót musi zostać wykonana zgodnie z Dokumentacją Projektową - załącznik nr 1A do SIWZ oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 1B do SIWZ. 6. Wykonawca, w trakcie realizacji robót budowlanych, wszelkie prace powodujące konieczność ingerencji w działający w Państwowym Muzeum na Majdanku system sygnalizacji pożaru, jest zobowiązany wykonywać w uzgodnieniu z firmą serwisującą system. Przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu obejmuje wszelkie koszty dokonania uzgodnień w tym zakresie, co Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kalkulacji ceny wykonania zamówienia. 7. Teren objęty robotami znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i podlega ochronie służb konserwatorskich. 8. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia realizowany był: - zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą Prawo budowlane; - obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi; - obowiązującymi przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji w budownictwie; - obowiązującymi przepisami dotyczącymi wyrobów i materiałów stosowanych w budownictwie. 9. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia na okres minimum 60 miesięcy, liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego. 2) Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych z tym, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 3) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i użycia wszystkich fabrycznie nowych urządzeń i materiałów, niezbędnych do wykonania zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.26.00.00-7, 45.32.00.00-6, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.41.00.00-4, 45.44.00.00-3, 45.45.00.00-6, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.23.00.00-8, 32.41.00.00-0, 77.31.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy PLN)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane, obejmujące swym zakresem remont lub budowę lub przebudowę budynku o kubaturze co najmniej 4000m3, o wartości każdej z wykonanych robót budowlanych co najmniej 1 800 000,00 zł brutto. W przypadku kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą _spełnia - nie spełnia_.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na: 1) zmianie rozwiązań technologicznych w wykonaniu zamówienia: a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonane zmiany technologii wykonania robót (dopuszcza się je tylko w przypadku gdy, proponowane przez Wykonawcę zmiany są równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje SST, a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonane roboty; w tym przypadku Wykonawca przedstawi opis proponowanych zmian, który wymaga zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego i akceptacji Zamawiającego. b) aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu materiałów, sprzętu), zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy; Wykonawca w takim przypadku sporządza protokół konieczności, który wymaga zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego i akceptacji Zamawiającego. 2) zmianie dotyczącej zakresu robót, terminu, wynagrodzenia, jeżeli wystąpią: a) nieprzewidziane kolizje; w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii, oraz zmiana terminu i wynagrodzenia. b) nieprzewidziane okoliczności związane z funkcjonowaniem Zamawiającego powodujące konieczność wstrzymania robót na żądanie Zamawiającego; w takim przypadku termin wykonania ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania robót. c) okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia; w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za wykonane roboty. d) zdarzenia, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani którym nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.majdanek.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowe Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin, pokój nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Państwowe Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin, pokój nr 1(sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


ZAŁĄCZNIKI: