rozwiń menu główne

Oferta edukacyjna

Lekcje muzealne dla młodzieży szkół gimnazjalnych
(czas trwania 4,5 – 5 godzin; grupa do 30 osób; cena j. polski – 150 zł, j. obcy – 300 zł)

Tematy zajęć ustalają przed wizytą w muzeum uczestnicy i opiekunowie grup z pracownikami Działu Edukacji. Zajęcia poprzedza wykład wprowadzający o tematyce historycznej lub dotyczący problematyki upamiętniania. Przed zwiedzaniem wystawy i terenu byłego obozu wyświetlany jest film dokumentalny. Poznawanie historii ilustrowane jest dokumentami i fragmentami wspomnień więźniów. Na zakończenie programu młodzież opisuje swoje refleksje z pobytu w miejscu historycznym, które przesyła do Muzeum, oraz dokonuje podsumowania projektu. Może również opracować dokumentację z wizyty w Muzeum (np. w formie zdjęć).

Zwiedzanie z aktywnym udziałem młodzieży szkół średnich i studentów
(czas trwania 4,5 – 5 godzin; grupa do 30 osób; cena j. polski – 150 zł, j. obcy – 300 zł)

Na ten jednodniowy program składa się wykład wprowadzający, film dokumentalny oraz praca w zespołach badawczych nad wybranymi aspektami z historii KL Lublin. Zagadnienia do opracowania ustalają wspólnie nauczyciele, uczniowie/studenci i pracownicy Działu Edukacji. Najczęściej realizowane tematy to: procedura przyjęcia więźniów do obozu, selekcje do komór gazowych, losy wybranych więźniów i biografie sprawców, warunki bytowe, praca przymusowa, obóz dla kobiet, dzieci na Majdanku i przejawy ruchu oporu. Materiały historyczno-edukacyjne przygotowują pracownicy Działu Edukacji (materiał ikonograficzny, relacje więźniów, dokumenty z archiwum muzeum na Majdanku, fragmenty opracowań popularno-naukowych). Na ich podstawie uczestnicy projektu przygotowują kilkuminutowe wystąpienia. Prezentacja opracowanych zagadnień odbywa się na stałej wystawie historycznej, w barakach poobozowych i/lub na terenie byłego obozu. Program kończy się podsumowaniem i dyskusją na temat wrażeń i przeżyć po wizycie w miejscu pamięci na Majdanku.

Warsztaty historyczne
(czas trwania 2–4 dni; grupa do 30 osób; cena: j. polski – 250 zł, j. obcy – 500 zł)

Ta forma edukacji historycznej adresowana jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów. Opiera się na edukacji metodą projektów. Tematy zajęć ustala się w fazie przygotowawczej. Wstępny program w Muzeum obejmuje oprowadzanie po wystawie historycznej i projekcję filmu o historii Majdanka. W głównej fazie projektu uczestnicy, pod opieką pracowników Działu Edukacji i swoich opiekunów, pracują samodzielnie w zespołach badawczych nad wybranymi zagadnieniami z historii Majdanka. Korzystają przy tym z wcześniej przygotowanych opracowań popularno-naukowych, materiałów archiwalnych, wspomnień byłych więźniów i relacji sprawców. Sami wybierają natomiast formę prezentacji wyników pracy, zależnie od tematu (np. opracowanie broszury, przygotowanie niedużej wystawy, prezentacja plastyczna, fotograficzna, komputerowa, przygotowanie strony internetowej itp.).

Międzynarodowe projekty edukacyjno-historyczne
(czas trwania 2 – 5 dni; grupa do 30 osób; cena: j. polski – 250 zł, j. obcy – 500 zł)

Programy realizowane z młodzieżą niemiecką mają charakter warsztatów historycznych lub podróży studyjnych. Opierają się na edukacji metodą projektów. Połączone są często z pracą fizyczną na terenie pól więźniarskich, której celem jest pielęgnowanie i zachowanie przestrzeni muzealnej. Program, oprócz zwiedzania wystawy historycznej, obejmuje aktywne uczenie się poprzez studiowanie źródeł, samodzielne przygotowanie prezentacji, przedstawienie grupie efektów swojej pracy i dyskusję. Tematy ustala się we współpracy z partnerami zagranicznymi. Dotyczą one historii KL Lublin, niemieckiej polityki okupacyjnej na Lubelszczyźnie oraz życia i zagłady ludności żydowskiej. Projekty o podobnym charakterze realizowane są również z uczniami ze Szwecji i Austrii, a w ramach międzynarodowych warsztatów także ze studentami z innych państw. Edukacja interkulturowa obejmuje także organizowanie m.in. projektów polsko-niemieckich, polsko-ukraińsko-niemieckich czy polsko-ukraińsko-białoruskich. Młodzież uczestnicząca w tych programach ma możliwość nie tylko zgłębienia historii KL Lublin, ale także poznania sposobów interpretowania dziejów II wojny światowej i kształtu kultury pamięci w innych krajach.

Seminaria edukacyjne dla nauczycieli
(czas trwania 1 – 2 dni; grupa do 25 osób)

Programy specjalistyczne przygotowywane są z myślą o nauczycielach i pedagogach zainteresowanych edukacją w miejscach pamięci. Podstawowym ich celem jest zapoznanie uczestników z metodami działalności pedagogicznej w tego typu instytucjach. Centralne zagadnienia dotyczą metodyki i dydaktyki pedagogiki pamięci. Programy obejmują zwiedzanie wystawy historycznej pod kątem metodycznym, wykłady z teorii edukacji w miejscach pamięci, prezentację zrealizowanych projektów oraz pracę w grupach roboczych nad scenariuszami projektów odbywających się w ramach pozaszkolnej edukacji historyczno-społecznej. Seminaria mogą mieć również charakter spotkań międzynarodowych (np. polsko-niemieckich czy polsko-izraelskich) organizowanych we współpracy z innymi podmiotami zajmującymi się działalnością edukacyjną.

Społeczności

Newsletter

polski

english