rozwiń menu główne

75 lat Państwowego Muzeum na Majdanku

1944–1949

W pierwszych latach swojej działalności Muzeum skupiało się głównie na pracach związanych z konserwacją i rekonstrukcją obiektów historycznych, a także poszukiwaniem i porządkowaniem dokumentów z okresu funkcjonowania obozu. W 1945 roku otwarto pierwszą muzealną wystawę stałą. W tym czasie zorganizowano także Tydzień Majdanka, którego głównym celem było upamiętnienie ofiar KL Lublin, ale w późniejszych okresach przybierał on też formę wieców antywojennych i podporządkowany był celom propagandowym. Przystąpiono także do realizacji pierwszego planu zagospodarowania przestrzennego Muzeum, w ramach którego zabezpieczono prochy ofiar obozu.

Najważniejsze wydarzenia 1944–1949

Utworzenie Państwowego Muzeum na Majdanku – 1944

Państwowe Muzeum na Majdanku rozpoczęło pracę w listopadzie 1944 roku. Głównym zadaniem instytucji, której dyrektorem mianowano historyka sztuki Antoniego Ferskiego, było zabezpieczenie obiektów i dokumentów świadczących o zbrodniach popełnionych w obozie, a także ich inwentaryzacja i naukowe opracowanie. Od początku starano się również popularyzować wiedzę na temat Majdanka. Pierwotnie do dyspozycji Muzeum pozostawał tylko barak nr 62 oraz budynek krematorium. Pozostałe obiekty zajmowało wojsko. W grudniu 1944 roku w PMM zatrudnionych było 40 osób.

Pierwsza stała ekspozycja muzealna – 1945

Uroczyste otwarcie pierwszej wystawy historycznej na Majdanku odbyło się 2 września 1945 roku. Tworzyły ją zdjęcia, plany, dokumenty i relikty obozowe. Ekspozycja według koncepcji dyrektora Antoniego Ferskiego zakładała wywołanie u zwiedzających silnych emocji, dlatego też jej ważnym elementem były figury woskowe przedstawiające wyczerpanych więźniów obozu. W piśmie do zastępcy dowódcy Wojsk Polskich ds. politycznych gen. Aleksandra Zawadzkiego autor wystawy pisał: „(t)ego rodzaju scenki z życia obozu [...] uzmysłowią ogrom zgrozy, która panowała w obozie na Majdanku. Widz zwiedzający Muzeum przeżyje zgrozę dnia pobytu w obozie [...]”. Zlokalizowaną w baraku byłego warsztatu szewskiego (nr 62) ekspozycję uzupełniały komory gazowe, krematorium, doły egzekucyjne i baraki z eksponatami masowymi.

Ustawa o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów na Majdanku – 1947

Blisko trzy lata po powstaniu Państwowego Muzeum na Majdanku, 2 lipca 1947 roku, uchwalono ustawę sankcjonującą jego funkcjonowanie. W myśl aktu prawnego powołanemu Muzeum powierzono zadania polegające na „zbierani(u) i gromadzeni(u) dowodów i materiałów, dotyczących zbrodni hitlerowskich, udostępniani(u) ich społeczeństwu oraz naukow(ym) ich opracowani(u).”

Usypanie kopca z prochów ofiar – 1947

Jednym z najważniejszych zadań stojących przed młodym Muzeum była konieczność uporządkowania rozproszonych na terenie byłego obozu hałd ziemi wymieszanej z prochami pomordowanych i godnego ich upamiętnienia. Miejsce usypania kopca wyznaczono w pobliżu krematorium za V polem więźniarskim. Prace nad zwożeniem prochów trwały od 14 maja do 23 sierpnia, a uczestniczyło w nich 5056 osób, głównie młodzież szkolna, wojsko i przedstawiciele lubelskich zakładów pracy. W efekcie powstał kopiec o podstawie 16x32 m i wysokości 7 m. Kopiec istniał do 10 września 1968 roku, kiedy rozpoczęto prace nad budową kolejnego upamiętnienia.

Zalesienie terenu Muzeum – 1948

Jednym z elementów pierwszego planu zagospodarowania przestrzennego Muzeum, nad którym prace rozpoczęły się już w 1945 roku, było zalesienie I, II, IV, a częściowo także V pola więźniarskiego. W ramach tej koncepcji wyremontowano komory gazowe, łaźnie, krematoria i wieże wartownicze, rozebrano baraki mieszkalne, pozostawiając tylko te na III polu więźniarskim, a w barakach magazynowych i warsztatach urządzono pawilony ekspozycyjne. Projekt zakładał także zasadzenie 80 tysięcy drzew – dębów i brzóz. W ten sposób miał powstać symboliczny cmentarz – park pamięci, nawiązujący do słowiańskiej idei świętego gaju. Sadzenie drzew rozpoczęto wiosną 1948 roku. Po kilkunastu latach okazało się, że coraz bardziej rozrastające się drzewa zaczęły przysłaniać zabudowę obozu i neutralizować tragizm miejsca. Decyzję o ich wykarczowaniu podjęto w latach 60. XX wieku, kiedy przystąpiono do prac nad drugim planem zagospodarowania przestrzennego Muzeum.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Barak nr 62 – pierwsza siedziba PMM
 • Powiększ obraz: Pracownicy Muzeum w stolarni
 • Powiększ obraz: Plakat informujący o pierwszej wystawie czasowej Muzeum, 1944
 • Powiększ obraz: Maszynistki PMM przy pracy
 • Powiększ obraz: Msza święta na Majdanku, 1945
 • Powiększ obraz: Spis pierwszych pracowników zatrudnionych w PMM
 • Powiększ obraz: Pracownicy Muzeum na tle planszy otwierającej pierwszą wystawę stałą, 1945
 • Powiększ obraz: Woskowe figury więźniów na wystawie stałej, 1945
 • Powiększ obraz: Inauguracja pierwszego Tygodnia Majdanka, 1945
 • Powiększ obraz: Msza święta na Majdanku, 1946
 • Powiększ obraz: Byli więźniowie Majdanka na uroczystościach uoamiętniających, 1946
 • Powiększ obraz: Ks. Stefan Wyszyński przy prochach ofiar Majdanka, 1946
 • Powiększ obraz: Fragment wystawy poświęconej żydowskim więźniom Majdanka, 1946
 • Powiększ obraz: Podpisanie aktu erekcyjnego pod usypanie kopca z prochów ofiar Majdanka, 1947
 • Powiększ obraz: Akcja sadzenia drzewek w Muzeum, 1948
 • Powiększ obraz: Kopiec z prochami ofiar, 1949
 • Powiększ obraz: Porządkowanie dokumentów archiwalnych
 • Powiększ obraz: Fragment zalesionego I pola (po prawej) i przedpole obozu więźniarskiego, połowa lat 50. XX wieku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Barak nr 62 – pierwsza siedziba PMM
 • Pokaż powiększenie powyżej: Pracownicy Muzeum w stolarni
 • Pokaż powiększenie powyżej: Plakat informujący o pierwszej wystawie czasowej Muzeum, 1944
 • Pokaż powiększenie powyżej: Maszynistki PMM przy pracy
 • Pokaż powiększenie powyżej: Msza święta na Majdanku, 1945
 • Pokaż powiększenie powyżej: Spis pierwszych pracowników zatrudnionych w PMM
 • Pokaż powiększenie powyżej: Pracownicy Muzeum na tle planszy otwierającej pierwszą wystawę stałą, 1945
 • Pokaż powiększenie powyżej: Woskowe figury więźniów na wystawie stałej, 1945
 • Pokaż powiększenie powyżej: Inauguracja pierwszego Tygodnia Majdanka, 1945
 • Pokaż powiększenie powyżej: Msza święta na Majdanku, 1946
 • Pokaż powiększenie powyżej: Byli więźniowie Majdanka na uroczystościach uoamiętniających, 1946
 • Pokaż powiększenie powyżej: Ks. Stefan Wyszyński przy prochach ofiar Majdanka, 1946
 • Pokaż powiększenie powyżej: Fragment wystawy poświęconej żydowskim więźniom Majdanka, 1946
 • Pokaż powiększenie powyżej: Podpisanie aktu erekcyjnego pod usypanie kopca z prochów ofiar Majdanka, 1947
 • Pokaż powiększenie powyżej: Akcja sadzenia drzewek w Muzeum, 1948
 • Pokaż powiększenie powyżej: Kopiec z prochami ofiar, 1949
 • Pokaż powiększenie powyżej: Porządkowanie dokumentów archiwalnych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Fragment zalesionego I pola (po prawej) i przedpole obozu więźniarskiego, połowa lat 50. XX wieku

1950–1959

Lata 50. XX wieku stały w Muzeum pod znakiem intensywnej działalności popularyzatorskiej – organizowano odczyty i wystawy objazdowe. Rozpoczęto także kwerendy archiwalne, które położyły podstawy pod prowadzone na szeroką skalę od lat 60. XX wieku badania naukowe.

Najważniejsze wydarzenia 1950–1959

Nadanie statutu Muzeum na Majdanku – 1950

17 stycznia 1950 r. ukazało się zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie nadania statutu PMM. Określał on szczegółowo zadania realizowane przez instytucję. Poza działaniami związanymi bezpośrednio z gromadzeniem, opracowaniem oraz udostępnianiem przedmiotów i dokumentów dotyczących zbrodni hitlerowskich popełnionych w obozie na Majdanku zawierał też następujące punkty: „założenie i utrzymanie parku-cmentarza na przeznaczonych do tego celu terenach” oraz „urządzenie i rozwijanie części gospodarczej Muzeum w celu osiągnięcia samowystarczalności w zaopatrzeniu terenów parku w sadzonki drzew, krzewów, kwiatów itp.”

Druga wystawa stała – 1954

Przygotowanie kolejnej wystawy historycznej trwało kilka lat. Ekspozycję otwarto 22 lipca 1954 r., w związku z obchodami 10-lecia Polski Ludowej, ale już wcześniej udostępniano ją zwiedzającym etapami. Wystawę urządzono w 11 barakach dawnej części gospodarczej obozu. W 9 z nich prezentowano historię Majdanka – opisywano system niemieckich obozów koncentracyjnych, warunki bytowe w KL Lublin, pracę, grabież mienia oraz masową eksterminację. Pokazywano również znalezione na terenie obozu buty. Pozostałe baraki mieściły ekspozycje pt. „Źródła ludobójstwa” i „Walka o pokój”, na których dominowały odniesienia polityczne i ideologiczne.

Wystawa objazdowa „Majdanek oskarża i ostrzega” – 1959

Jedną z najważniejszych form działalności popularyzatorskiej prowadzonej przez PMM poza jego siedzibą była organizacja wystaw objazdowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się ekspozycja pt. „Majdanek oskarża i ostrzega”, z którą zapoznało się ponad 200 tysięcy osób. Przygotowana w oparciu o scenariusz Edwarda Dziadosza i Edwarda Grynia, była ona monograficzną wystawą o Majdanku, uwzględniającą najważniejsze aspekty funkcjonowania obozu. Prezentowano ją w latach 1959–1966 w wielu miastach Polski i ZSRR. Towarzyszyły jej serie odczytów i zakrojone na szeroką skalę działania promocyjne.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Pieczęć Muzeum z godłem państwowym
 • Powiększ obraz: Wystawa historyczna z 1954 roku
 • Powiększ obraz: Wystawa historyczna z 1954 roku
 • Powiększ obraz: Wystawa historyczna z 1954 roku
 • Powiększ obraz: Fragment silnie zideologizowanej wystawy "Walka o pokój", 1953
 • Powiększ obraz: Wystawa objazdowa "Majdanek oskarża i ostrzega"
 • Powiększ obraz: Plansza wystawy objazdowej "Majdanek oskarża i ostrzega"
 • Pokaż powiększenie powyżej: Pieczęć Muzeum z godłem państwowym
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa historyczna z 1954 roku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa historyczna z 1954 roku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa historyczna z 1954 roku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Fragment silnie zideologizowanej wystawy "Walka o pokój", 1953
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa objazdowa "Majdanek oskarża i ostrzega"
 • Pokaż powiększenie powyżej: Plansza wystawy objazdowej "Majdanek oskarża i ostrzega"

1960–1969

W latach 60. XX wieku na szeroką skalę prowadzone były badania naukowe. Już w 1965 roku zaowocowały one wydaniem I tomu „Zeszytów Majdanka”. W tym czasie realizowano również kolejny projekt zagospodarowania przestrzennego Muzeum, którego istotną częścią stał się Pomnik Walki i Męczeństwa – jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów krajobrazu Lublina. Ważną kartę w historii Muzeum zapisały wystawy sztuki współczesnej z zakresu malarstwa i grafiki, których początki sięgają lat 60.

Najważniejsze wydarzenia 1960–1969

Realizacja drugiego planu zagospodarowania przestrzennego Muzeum – 1961

Pod koniec lat 50. XX wieku zainteresowanie Majdankiem zaczęło wzrastać wśród różnych środowisk społecznych i władz państwowych. Przy wsparciu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Muzeum przystąpiło do opracowania koncepcji konserwacji i zagospodarowania przestrzennego. Jego realizację w 1961 roku powierzono inż. arch. Romualdowi Dylewskiemu z Wojewódzkiego Biura Projektów w Lublinie. Projekt zakładał utrzymanie maksimum autentyzmu byłego obozu oraz pogodzenie trzech funkcji, jakie spełniało Muzeum – muzealnej, pomnika ofiar i usługowej.

Inauguracja ogólnopolskiego konkursu i wystawy sztuki „Przeciw wojnie” – 1962

22 lipca lubelskie Biuro Wystaw Artystycznych zorganizowało w swojej siedzibie ekspozycję „Martyrologia i walka narodu polskiego 1939–1945”. Prezentowała ona 115 prac z dziedziny malarstwa, grafiki i rzeźby. To wydarzenie artystyczne o tematyce antywojennej dało początek Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki „Przeciw wojnie”, której kolejne edycje od 1966 roku odbywały się w PMM. Ostatnia, VI edycja „Przeciw wojnie” odbyła się w 1979 roku, by później przekształcić się w konkurs o charakterze międzynarodowym.

Trzecia ekspozycja stała poświęcona historii obozu – 1962

Trzecia ekspozycja majdankowska zastąpiła silnie zideologizowaną wystawę stałą z 1954 roku. Założeniem było jak najwierniejsze oddanie specyfiki Majdanka. Zastosowane w tym celu techniki ekspozycyjne opierały się na połączeniu wielkoformatowych fotogramów z mniejszymi zdjęciami, wyborem muzealiów i dokumentów oraz relacjami byłych więźniów. Interesującym elementem ekspozycji była szczegółowa makieta przedstawiająca stan obozu z 1944 roku, którą wyposażono w system oświetlenia strefowego, umożliwiający podświetlanie poszczególnych obiektów. Ekspozycję otwarto uroczyście 22 lipca i prezentowano z pewnymi zmianami aż do połowy lat 90. XX wieku. W tym czasie zapoznało się z nią ok. 6 milionów osób.

Pierwszy tom „Zeszytów Majdanka” – 1965

Doniosłym wydarzeniem w działalności naukowej Muzeum było podjęcie decyzji o wydawaniu własnego periodyku. Z inicjatywy Rady Naukowej Wydawnictw o Majdanku ukazały się „Zeszyty Majdanka”, na których łamach publikowano wyniki badań naukowych prowadzonych od 1961 roku. Pierwszym przewodniczącym Kolegium Redakcyjnego czasopisma był prof. Tadeusz Mencel.

Konkurs na pomnik ofiar Majdanka – 1967

W odpowiedzi na głosy byłych więźniów i opinii publicznej uznające kopiec z prochami ofiar Majdanka za zbyt skromną formę ich upamiętnienia 1 czerwca Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa oraz Towarzystwo Opieki nad Majdankiem ogłosiły „konkurs powszechny na pomnik ku czci ofiar obozu zagłady na Majdanku”. Do konkursu z całego kraju zgłoszono blisko 140 prac, odznaczających się wysokim poziomem artystycznym. 22 grudnia ogłoszono decyzję sądu konkursowego, który nie przyznał I nagrody. II miejsce zajęli Stanisław Strzyżyński i Janusz Kłeczek z projektem ściany o długości ponad 20 m, kończącej się w pobliżu kopca z prochami. III nagrodą uhonorowano kompleks architektoniczno-rzeźbiarski autorstwa Wiktora Tołkina i Janusza Dembka, który ostatecznie wybrano do realizacji.

Odsłonięcie Pomnika Walki i Męczeństwa – 1969

W niedzielę 21 września stutysięczny tłum zebrał się na łąkach wokół byłego obozu na Majdanku, żeby uczcić odsłonięcie Pomnika Walki i Męczeństwa. W wydarzeniu, oprócz mieszkańców Lublina, byłych więźniów Majdanka i gości z zagranicy, wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, w tym premier Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Józef Cyrankiewicz.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Drugie urządzenie przestrzenne Muzeum, 1964
 • Powiększ obraz: Drugie urządzenie przestrzenne Muzeum, 1964
 • Powiększ obraz: Drugie urządzenie przestrzenne Muzeum, 1964
 • Powiększ obraz: Drugie urządzenie przestrzenne Muzeum, 1964
 • Powiększ obraz: Trzecia wystawa stała na Majdanku
 • Powiększ obraz: Trzecia wystawa stała na Majdanku
 • Powiększ obraz: Trzecia wystawa stała na Majdanku
 • Powiększ obraz: Otwarcie wystawy "Przeciw wojnie"
 • Powiększ obraz: Makieta Mauzoleum zgłoszona na konkurs na pomnik ku czci ofiar Majdanka
 • Powiększ obraz: Wystawa projektów zgłoszonych na konkurs na pomnik ku czci ofiar Majdanka
 • Powiększ obraz: Budowa Pomnika Walki i Męczeństwa
 • Powiększ obraz: Budowa Pomnika Walki i Męczeństwa
 • Powiększ obraz: Budowa Pomnika Walki i Męczeństwa
 • Powiększ obraz: Budowa Pomnika Walki i Męczeństwa
 • Powiększ obraz: Uroczystość odsłonięcia Pomnika Walki i Męczeństwa, 1969
 • Powiększ obraz: Uroczystość odsłonięcia Pomnika Walki i Męczeństwa, 1969
 • Pokaż powiększenie powyżej: Drugie urządzenie przestrzenne Muzeum, 1964
 • Pokaż powiększenie powyżej: Drugie urządzenie przestrzenne Muzeum, 1964
 • Pokaż powiększenie powyżej: Drugie urządzenie przestrzenne Muzeum, 1964
 • Pokaż powiększenie powyżej: Drugie urządzenie przestrzenne Muzeum, 1964
 • Pokaż powiększenie powyżej: Trzecia wystawa stała na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Trzecia wystawa stała na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Trzecia wystawa stała na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Otwarcie wystawy "Przeciw wojnie"
 • Pokaż powiększenie powyżej: Makieta Mauzoleum zgłoszona na konkurs na pomnik ku czci ofiar Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wystawa projektów zgłoszonych na konkurs na pomnik ku czci ofiar Majdanka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Budowa Pomnika Walki i Męczeństwa
 • Pokaż powiększenie powyżej: Budowa Pomnika Walki i Męczeństwa
 • Pokaż powiększenie powyżej: Budowa Pomnika Walki i Męczeństwa
 • Pokaż powiększenie powyżej: Budowa Pomnika Walki i Męczeństwa
 • Pokaż powiększenie powyżej: Uroczystość odsłonięcia Pomnika Walki i Męczeństwa, 1969
 • Pokaż powiększenie powyżej: Uroczystość odsłonięcia Pomnika Walki i Męczeństwa, 1969

1970–1979

W latach 70. XX wieku Muzeum nawiązało bliskie kontakty z byłymi więźniami Majdanka. Było to efektem konkursów na pamiętniki i pamiątki z okresu okupacji. Ten okres był etapem wzmożonej pracy naukowej, głównie jednak przełomowym czasem w zakresie obsługi zwiedzających i poprawy warunków funkcjonowania Muzeum. Oddano wówczas do użytku pawilon z kinem i punktem sprzedaży wydawnictw oraz budynek administracyjny, w którym do dziś mieszczą się pomieszczenia biurowe i magazyny zbiorów.

Najważniejsze wydarzenia 1970–1979

Oddanie do użytku budynku administracyjnego – 1972

Kolejnym etapem zagospodarowania przestrzennego Muzeum, po urządzeniu części ekspozycyjnej i budowie Pomnika Walki i Męczeństwa, było stworzenie zaplecza naukowo-badawczego i służącego obsłudze zwiedzających. Do prac nad pawilonem, w którym do dziś mieszczą się biura, pracownie i magazyny zbiorów, przystąpiono w grudniu 1970 roku. Już w grudniu 1972 roku prawie wszystkie działy Muzeum zostały przeniesione do tego budynku o kubaturze 8100 m3.

Zakończenie budowy pawilonu obsługi ruchu turystycznego – 1974

W lipcu oddano do użytku drugi budynek, o kubaturze 4624 m3, służący poprawie infrastruktury dla zwiedzających i pracowników Muzeum. W dzisiejszym Centrum Obsługi Zwiedzających znalazła się sala kinowa z urządzeniami projekcyjnymi, kiosk sprzedaży wydawnictw, punkt informacyjny i poczta oraz poczekalnia.

Wizja lokalna sędziów z tzw. procesu majdankowskiego na Majdanku – 1976

27 listopada 1975 roku przed sądem w Düsseldorfie rozpoczął się proces, w którym na ławie oskarżonych zasiedli byli członkowie załogi obozu koncentracyjnego na Majdanku. Ponieważ wielu z przesłuchiwanych byłych więźniów obozu z przyczyn zdrowotnych nie mogło dotrzeć do Niemiec, sędziowie i obrońcy zmuszeni byli odbyć wiele podróży zagranicznych. Trzykrotnie przyjechali do Muzeum na Majdanku, gdzie dokonywali wizji lokalnej i przesłuchiwali byłych więźniów obozu. W toku postępowania udało się zebrać bardzo obszerny materiał, który stanowi obecnie cenne źródło do badań naukowych.

Ogólnopolska konferencja oświatowa – 1976

W Muzeum odbyła się w dniach sesja oświatowa poświęcona problematyce martyrologii i walki w czasie okupacji hitlerowskiej w Polsce. Współorganizowało ją m.in. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej i muzea powstałe w miejscach byłych obozów w Oświęcimiu, Sztutowie i Łambinowicach. Jej celem było wzbudzenie szerszego zainteresowania okresem drugiej wojny światowej czy omówienie możliwości zastosowania środków audiowizualnych w upowszechnianiu wiedzy historycznej.

Nagrania audio – 1977

Potrzeba zachowania głosu byłych więźniów sprawiła, że pracownicy PMM zaczęli nagrywać z nimi wywiady. Kolekcja nagrań audio poświęconych funkcjonowaniu obozu miała być uzupełnieniem ekspozycji muzealnej. Z czasem włączono do niej także zapis rozmów z pracownikami Muzeum oraz relacje z najważniejszych wydarzeń odbywających się w instytucji. Dużą wartość historyczną mają również wywiady z mieszkańcami Lublina dotyczące ich okupacyjnych losów.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Nowy budynek administracyjny
 • Powiększ obraz: 1970-1979
 • Powiększ obraz: Otwarcie wystawy Terror hitlerowski na Lubelszczyźnie
 • Powiększ obraz: Nowo oddany do użytku pawilon obsługi ruchu turystycznego
 • Powiększ obraz: Wydobycie dokumentów OPUS
 • Powiększ obraz: Wydobycie dokumentów OPUS
 • Powiększ obraz: XXX lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Zjazd więźniów w 35 rocznicę transportów politycznych
 • Powiększ obraz: Sesja naukowa Dziecko w obozach hitlerowskich
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowy budynek administracyjny
 • Pokaż powiększenie powyżej: 1970-1979
 • Pokaż powiększenie powyżej: Otwarcie wystawy Terror hitlerowski na Lubelszczyźnie
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowo oddany do użytku pawilon obsługi ruchu turystycznego
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wydobycie dokumentów OPUS
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wydobycie dokumentów OPUS
 • Pokaż powiększenie powyżej: XXX lecie Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Zjazd więźniów w 35 rocznicę transportów politycznych
 • Pokaż powiększenie powyżej: Sesja naukowa Dziecko w obozach hitlerowskich

1980–1989

Lata 80. XX wieku przyniosło m.in. popularnonaukową monografię KL Lublin, organizację pierwszej edycji Międzynarodowego Triennale Sztuki „Przeciw wojnie” i kilka znaczących konferencji dotyczących problematyki okupacyjnej i obozowej. Jednak najdonioślejszym wydarzeniem była wizyta w PMM papieża Jana Pawła II.

Najważniejsze wydarzenia 1980–1989

Wydanie monografii popularnonaukowej „Majdanek – obóz koncentracyjny w Lublinie” – 1981

Blisko 20 lat po wydaniu pierwszej publikacji popularnonaukowej o dziejach Majdanka Józef Marszałek podjął kolejną próbę syntetycznego spojrzenia na historię obozu. Przyczynkiem do stworzenia monografii Majdanka były dynamicznie rozwijające się badania naukowe, których wyniki publikowano na łamach „Zeszytów Majdanka”, oraz pamiętniki i relacje byłych więźniów obozu, będące pokłosiem konkursów organizowanych przez Muzeum. „Majdanek – obóz koncentracyjny w Lublinie” doczekał się wydań w języku polskim, angielskim i niemieckim.

40. rocznica „krwawej środy” – 1983

W przeddzień 40. rocznicy egzekucji 18 tysięcy Żydów w obozie koncentracyjnym na Majdanku, 2 listopada, odprawiono na terenie Muzeum pierwsze nabożeństwo ekumeniczne. Przy ołtarzu ustawionym przed Mauzoleum za pomordowanych modlili się kapłani katoliccy, prawosławni, ewangeliccy, żydowscy, muzułmańscy i buddyjscy. Nabożeństwo sprawowane było także w intencji zbliżenia między ludźmi oraz pokoju. Następnego dnia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się sesja poświęcona zagładzie Żydów podczas II wojny światowej.

Odznaczenie Muzeum Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski – 1984

23 lipca, w 40. rocznicę likwidacji obozu koncentracyjnego na Majdanku, PMM otrzymało Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość odbyła się w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Uzasadniając przyznanie odznaczenia, podkreślono „zasługi Muzeum włożone w dzieło zachowania byłego miejsca zbrodni i upowszechnianie idei pokoju”.

I Międzynarodowe Triennale Sztuki „Przeciw wojnie” – 1985

Idea przekształcenia Ogólnopolskich Wystaw Plastyki „Przeciw wojnie” w wydarzenie o charakterze międzynarodowym pojawiła się już w połowie lat 60. XX wieku. Pogłębiający się kryzys polityczny i gospodarczy sprawił jednak, że władze nie zezwalały na realizację tego przedsięwzięcia. Decyzja o organizacji I Międzynarodowego Triennale Sztuki „Przeciw wojnie” Majdanek'85 zapadła po zniesieniu stanu wojennego. Konkurs ogłoszono 1 września 1983 roku, a otwarcie wystawy zaplanowano na 9 maja 1985 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu na pamiątki z okresu II wojny światowej – 1986

We wrześniu 1985 roku PMM ogłosiło konkurs, w którym udział mógł wziąć każdy, kto posiadał dokumenty, korespondencję bądź przedmioty związane z okupacją niemiecką podczas II wojny światowej. W wyniku szeroko zakrojonej akcji informacyjnej do konkursu zgłosiło się 27 osób, które nadesłały łącznie 208 pamiątek. Obok korespondencji oficjalnej wysyłanej z obozów i grypsów Muzeum otrzymało także m.in. kartkę pocztową z życzeniami świątecznymi, przesłaną z pola męskiego na pole kobiece na Majdanku, numery i ubranie obozowe czy aluminiową papierośnicę. Uzyskano również wiele przedmiotów artystycznych wykonanych przez więźniów obozu koncentracyjnego na Majdanku – rysunki, pierścionek czy obrazek Matki Boskiej. Pamiątki nadesłane na konkurs zaprezentowano na wystawie otwartej w Muzeum 24 kwietnia 1986 roku.

Nagrania wideo – 1986

Od 1986 roku pracownicy PMM utrwalali na taśmach wideo relacje byłych więźniów Majdanka oraz innych świadków historii, głównie osób udzielających pomocy uwięzionym. W realizacji tego zadania wydatnie pomogła im utworzona rok później profesjonalna pracownia wideo. Wyposażono ją m.in. w generator graficzny dźwięku, magnetofon taśmowy i oświetlenie halogenowe.

Wizyta Jana Pawła II na Majdanku – 1987

9 czerwca na Majdanku wylądował helikopter z Ojcem Świętym na pokładzie. Wzdłuż prowadzącej do Mauzoleum Drogi Hołdu i Pamięci na Jana Pawła II oczekiwali byli więźniowie obozu, pracownicy Muzeum i rzesze lublinian. Ojciec Święty zmówił modlitwę przy prochach pomordowanych, następnie przyjął pozdrowienie od byłej więźniarki Wandy Ossowskiej. Za jej pośrednictwem skierował do ocalałych słowa wdzięczności za przekazywanie prawdy o obozach.

Konferencja naukowa „Na nieludzkiej ziemi” – 1989

W dniach 18–19 kwietnia z inicjatywy Muzeum na Majdanku, Zakładu Literatury Współczesnej Instytutu Filologii Polskiej UMCS oraz Towarzystwa Opieki nad Majdankiem zorganizowano sesję naukową poświęconą ujęciu martyrologii z okresu II wojny światowej w literaturze. Uczestniczyli w niej znani badacze literatury współczesnej z ośrodków naukowych w Lublinie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie i Warszawie. Do udziału zaproszono także gości z RFN, NRD, Czechosłowacji, ZSRR i Izraela. Wygłoszono 13 referatów, których autorzy koncentrowali się na czterech zagadnieniach: zagładzie Żydów w literaturze, literaturze obozów koncentracyjnych, twórczości lagrowej i wojnie w poezji ludowej. Ich wystąpienia dotyczyły nieporuszanych wcześniej tematów lub znacznie poszerzyły stan dotychczasowej wiedzy. Swoją relacją z pobytu w obozach koncentracyjnych uzupełniła je Halina Birenbaum, która w obozie na Majdanku straciła swoich bliskich.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Wizyta papieża Jana Pawła II, 9 czerwca 1987
 • Powiększ obraz: Msza św. na Majdanku, 2 listopada 1983
 • Powiększ obraz: Sesja poświęcona eksterminacji Żydów, 3 listopada 1983
 • Powiększ obraz: Międzynarodowa grupa Ochotniczych Hufców Pracy, 9 sierpnia 1984
 • Powiększ obraz: I Międzynarodowe Triennale Sztuki, 9 maja 1985
 • Powiększ obraz: 40-lecie Muzeum, 15 listopada 1985
 • Powiększ obraz: Otwarcie wystawy "Pamiątki poobozowe", 24 kwietnia 1986
 • Powiększ obraz: Wizyta papieża Jana Pawła II, 9 czerwca 1987
 • Powiększ obraz: Dni Majdanka, 23 września 1988
 • Powiększ obraz: Konferencja "Na nieludzkiej ziemi", 18-19 kwietnia 1989
 • Powiększ obraz: Uczestnicy konferencji "Na nieludzkiej ziemi" składają hołd pomordowanym na Majdanku, 18 kwietnia 1989
 • Powiększ obraz: Poświęcenie Dzwonu Pokoju, 9 września 1989
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wizyta papieża Jana Pawła II, 9 czerwca 1987
 • Pokaż powiększenie powyżej: Msza św. na Majdanku, 2 listopada 1983
 • Pokaż powiększenie powyżej: Sesja poświęcona eksterminacji Żydów, 3 listopada 1983
 • Pokaż powiększenie powyżej: Międzynarodowa grupa Ochotniczych Hufców Pracy, 9 sierpnia 1984
 • Pokaż powiększenie powyżej: I Międzynarodowe Triennale Sztuki, 9 maja 1985
 • Pokaż powiększenie powyżej: 40-lecie Muzeum, 15 listopada 1985
 • Pokaż powiększenie powyżej: Otwarcie wystawy "Pamiątki poobozowe", 24 kwietnia 1986
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wizyta papieża Jana Pawła II, 9 czerwca 1987
 • Pokaż powiększenie powyżej: Dni Majdanka, 23 września 1988
 • Pokaż powiększenie powyżej: Konferencja "Na nieludzkiej ziemi", 18-19 kwietnia 1989
 • Pokaż powiększenie powyżej: Uczestnicy konferencji "Na nieludzkiej ziemi" składają hołd pomordowanym na Majdanku, 18 kwietnia 1989
 • Pokaż powiększenie powyżej: Poświęcenie Dzwonu Pokoju, 9 września 1989

1990–1999

Lata 90. ubiegłego wieku otworzyło wydanie monografii obozu „Majdanek 1941–1944”. W tej dekadzie powstała również nowa wystawa stała i instalacja artystyczna o charakterze sanktuarium.

Wydanie monografii naukowej obozu koncentracyjnego na Majdanku – 1991

Pozycja „Majdanek 1941–1944”, pod redakcją i ze wstępem Tadeusza Mencla, była pierwszą obszerną monografią obozu hitlerowskiego w Polsce. Spośród 15 jej autorów 9 to byli pracownicy Muzeum. Publikację podzielono na 19 rozdziałów, obejmujących całokształt zagadnień związanych z powstaniem i działalnością obozu koncentracyjnego na Majdanku. Zawiera ona także bibliografię wydawnictw o KL Lublin, bogaty materiał ikonograficzny, aneksy i indeks osób. Opatrzono ją także streszczeniami w językach: rosyjskim, niemieckim, angielskim i francuskim.

Książę Karol z wizytą na Majdanku – 1993

21 maja na Majdanek przyjechał następca brytyjskiego tronu książę Karol. Powitała go orkiestra i kompania honorowa wojska oraz tłum dziennikarzy i fotoreporterów. Zwiedzanie Majdanka książę rozpoczął od budynku krematorium, gdzie złożył wpis do muzealnej księgi pamiątkowej. Następnie oddał hołd pomordowanym, składając kwiaty przy Mauzoleum. Zapoznał się także z ekspozycją zlokalizowaną w poobozowych barakach.

Otwarcie wystawy stałej „Majdanek w systemie obozów” – 1996

17 września, podczas inauguracji Dni Majdanka, otwarto kolejną stałą ekspozycję muzealną. Wystawa ta zlokalizowana została w 2 barakach części gospodarczej obozu, dodatkowo przez pewien czas panele wprowadzające do tematyki totalitaryzmu i II wojny światowej znajdowały się w pawilonie obsługi zwiedzających. Wystawa była dosyć oszczędna w środkach – opierano się głównie na fotografiach opatrzonych krótkimi opisami oraz wykonanych ręcznie mapach. Uzupełniały je umieszczone w gablotach kopie dokumentów oraz nieliczne eksponaty. Oprócz głównych aspektów funkcjonowania obozu na nowej ekspozycji przedstawiono również sylwetki sprawców i ofiar. Nie unikano tematyki związanej z powojenną rolą Majdanka (obóz NKWD), życiem religijnym więźniów oraz pobytem w obozie więźniów żydowskich.

Otwarcie instalacji artystycznej „Shrine” – 1999

23 lipca, w 55. rocznicę likwidacji obozu koncentracyjnego na Majdanku, otwarto instalację artystyczną w hołdzie bezimiennym ofiarom KL Lublin. Do dziś prezentowana jest ona w baraku nr 47. „Shrine”, czyli „Świątynia”, to specyficzny spektakl z gatunku „światło i dźwięk”. Kompozycja z kulistych brył wykonanych z drutu kolczastego i zamkniętym w nich źródłem światła jest metaforą kruchości życia i symbolizuje 52 narodowości więźniów Majdanka. Formy plastyczne dopełnia nastrojowa muzyka, w której można wychwycić wielojęzyczne modlitwy różnych wyznań i wspomnienia byłych więźniów. Autorem koncepcji jest Tadeusz Mysłowski, a warstwę muzyczną opracował Zbigniew Bargielski.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Otwarcie instalacji artystycznej „Shrine”
 • Powiększ obraz: Książę Karol z wizytą na Majdanku
 • Powiększ obraz: Książę Karol z wizytą na Majdanku
 • Powiększ obraz: Otwarcie instalacji artystycznej „Shrine”
 • Powiększ obraz: Otwarcie instalacji artystycznej „Shrine”
 • Powiększ obraz: Otwarcie wystawy stałej „Majdanek w systemie obozów”
 • Powiększ obraz: Otwarcie wystawy stałej „Majdanek w systemie obozów”
 • Pokaż powiększenie powyżej: Otwarcie instalacji artystycznej „Shrine”
 • Pokaż powiększenie powyżej: Książę Karol z wizytą na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Książę Karol z wizytą na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Otwarcie instalacji artystycznej „Shrine”
 • Pokaż powiększenie powyżej: Otwarcie instalacji artystycznej „Shrine”
 • Pokaż powiększenie powyżej: Otwarcie wystawy stałej „Majdanek w systemie obozów”
 • Pokaż powiększenie powyżej: Otwarcie wystawy stałej „Majdanek w systemie obozów”

2000 - 2009

Najważniejszym wydarzeniem pierwszej dekady nowego tysiąclecia było otwarcie Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu – jednego z oddziałów Państwowego Muzeum na Majdanku, którego głównym zadaniem jest dokumentowanie i upamiętnienie ofiar tamtejszego niemieckiego, nazistowskiego obozu zagłady. Za organizację tego wydarzenia PMM zdobyło I nagrodę w konkursie Sybilla 2004. Po roku 2000 nastąpił rozwój działalności edukacyjnej Państwowego Muzeum na Majdanku. W tym czasie wydana zostaje pierwsza publikacja poświęcona muzealnej ofercie dydaktycznej, a także rozpoczyna się pierwszy kurs na przewodnika Muzeum skierowany dla studentów.

Najważniejsze wydarzenia 2000-2009

Wydanie pierwszej publikacji poświęconej działalności edukacyjnej Państwowego Muzeum na Majdanku – 2000

W kontekście zwiększającego się dystansu do problematyki wojny i okupacji, Muzeum na Majdanku zaczęło kłaść szczególny nacisk na znaczenie edukacji historyczno-społecznej. Jedną z pierwszych publikacji omawiających założenia dydaktyczne było „Bildungsarbeit und historisches Lernen in der Gedenkstätte Majdanek” pod redakcją Tomasza Kranza. Wydawnictwo to adresowano głównie do niemieckich instytucji zainteresowanych zorganizowaniem wizyt edukacyjnych na Majdanku.

60. rocznica „Aktion Reinhardt” – 2002

W dniach 7-9 października 2002 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona zagładzie Żydów w ramach „Aktion Reinhardt", zorganizowana wspólnie z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie i Instytutem Pamięci Narodowej. Wydarzeniem towarzyszącym było otwarcie wystawy „Aktion Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie”. Znalazły się na niej dokumenty, fragmenty relacji ocalałych oraz świadków, a całość została zilustrowana niepublikowanymi wcześniej fotografiami.

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej ofiary akcji „Erntefest” – 2003

3 listopada 2003 roku, w 60. rocznicę masowej egzekucji Żydów przeprowadzonej w ramach operacji „Erntefest”, w Muzeum upamiętniono żydowskich więźniów zamordowanych w 1943 roku na Majdanku, w Trawnikach i Poniatowej. Przy rowach egzekucyjnych, w których Niemcy rozstrzelali ok. 18 tysięcy Żydów, odsłonięto tablicę pamiątkową ufundowaną przez Dawida Efratiego, więźnia obozu na Majdanku i w Trawnikach, oraz Towarzystwo Opieki nad Majdankiem.

Otwarcie Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu – 2004

3 czerwca 2004 roku na terenie byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu zagłady w Bełżcu nastąpiło uroczyste otwarcie kompleksu muzealno-pomnikowego. Zorganizowała je Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz American Jewish Committee. W wydarzeniu wziął udział ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski, członkowie rodzin ofiar obozu, przedstawiciele rządu, korpusu dyplomatycznego oraz wielu muzealników m.in. ze Stanów Zjednoczonych i z Izraela.

Pierwszy kurs przygotowujący studentów do pracy przewodnika po Muzeum – 2006

W ramach działalności edukacyjnej Państwowe Muzeum na Majdanku opracowało specjalistyczne szkolenie dla studentów lubelskich uczelni przygotowujące ich do oprowadzania grup turystycznych po Muzeum na Majdanku. Kurs, zakończony egzaminem, obejmuje część teoretyczną na temat okupacji niemieckiej w Polsce i historii obozu koncentracyjnego na Majdanku oraz praktyczną, poświęconą metodyce oprowadzania po wystawie historycznej.

Modernizacja magazynu archiwalnego – 2008

Z myślą o stworzeniu odpowiednich warunków do przechowywania dokumentów w 2008 roku rozpoczęły się prace nad modernizacją magazynu archiwalnego. Zamontowane zostały regały jezdne do przechowywania stale przebywających akt. Powierzchnia do przechowywania zbiorów powiększyła się, dodatkowo tworząc możliwość do oddzielenia akt historycznych od akt zakładowych i zwiększając bezpieczeństwo.

Odsłonięcie obelisku z przesłaniem ks. Emiliana Kowcza – 2009

W 65. Rocznicę śmierci błogosławionego Emiliana Kowcza, duchownego grecko-katolickiego więzionego i zmarłego na Majdanku, w Muzeum odbyły się uroczystości zorganizowane przez zwierzchników Kościoła greckokatolickiego w Polsce, Fundację Kultury Duchowej Pogranicza, Ambasadę Ukrainy w Polsce i Państwowe Muzeum na Majdanku. W ich trakcie wicepremier Ukrainy Iwan Wasiunyk i sekretarz stanu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski odsłonili tablicę z przesłaniem księdza, który za pomoc udzielaną Żydom trafił na Majdanek.

Gloria Artis dla Państwowego Muzeum na Majdanku – 2009

W 2009 roku Państwowe Muzeum na Majdanku otrzymuje medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” nadawany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom lub instytucjom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Wydanie pierwszej publikacji poświęconej działalności edukacyjnej Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: 60. rocznica „Aktion Reinhardt”
 • Powiększ obraz: Otwarcie Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu
 • Powiększ obraz: Otwarcie Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu
 • Powiększ obraz: Pierwszy kurs przygotowujący studentów do pracy przewodnika po Muzeum
 • Powiększ obraz: Modernizacja magazynu archiwalnego
 • Powiększ obraz: Odsłonięcie obelisku z przesłaniem ks. Emiliana Kowcza
 • Powiększ obraz: Gloria Artis dla Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Wydanie pierwszej publikacji poświęconej działalności edukacyjnej Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: 60. rocznica „Aktion Reinhardt”
 • Pokaż powiększenie powyżej: Otwarcie Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu
 • Pokaż powiększenie powyżej: Otwarcie Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu
 • Pokaż powiększenie powyżej: Pierwszy kurs przygotowujący studentów do pracy przewodnika po Muzeum
 • Pokaż powiększenie powyżej: Modernizacja magazynu archiwalnego
 • Pokaż powiększenie powyżej: Odsłonięcie obelisku z przesłaniem ks. Emiliana Kowcza
 • Pokaż powiększenie powyżej: Gloria Artis dla Państwowego Muzeum na Majdanku

2010-2019

Ostatnie dziewięć lat to czas modernizacji Państwowego Muzeum na Majdanku. Zostają wprowadzone nowe technologie, które pozwalają na szybszą dygitalizację zbiorów, współczesną prezentację muzealiów oraz łatwiejszy dostęp do informacji na stronie internetowej. W roku 2019 zostaje zmienione logo muzeum.

Najważniejsze wydarzenia 2010 -2019

Urządzenie pracowni digitalizacji zbiorów - 2010

W ramach programu „Zasoby cyfrowe - Dygitalizacja zabytków i muzealiów” Muzeum wyposażyło pracownię digitalizacji zbiorów muzealnych w nowoczesne sprzęty i oprogramowania. Jednym z nich był system umożliwiający wprowadzenie ponad 56 tysięcy pozycji do indeksu nazwisk byłych więźniów KL Lublin .

Dezynfekcja kolekcji obuwia - 2011

Przez rok udało się zabezpieczyć ok. 266 tysięcy sztuk, w tym 34 tysiące sztuk butów dziecięcych i młodzieżowych. Część butów została włączona do stałej ekspozycji muzealnej.

Muzeum w Sobiborze Nowym Oddziałem Państwowego Muzeum na Majdanku - 2012

Na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze przeprowadzono prace techniczne, które umożliwiły stworzenie podstawowego zaplecza do pracy biurowej i obsługi zwiedzających.

Oddanie do użytku zmodernizowanego baraku nr 62 - 2013

Zaadaptowany do celów wystawienniczych barak nr 62 stał się nowoczesną przestrzenią do prezentacji wystaw. W baraku znajdują się gabloty ekspozycyjne oraz multimedia pozwalające w najlepszy sposób zaprezentować archiwalia i muzealia.

Modernizacja Centrum Obsługi Zwiedzających - 2014

W 40 lat po swoim powstaniu pawilon COZ przeszedł gruntowną przebudowę. Wnętrze budynku zostało wyposażone w punkt informacyjny, księgarnię, salę edukacyjną i audytoryjną. Ściany holu przeszklono co umożliwiło podziwianie całego terenu byłego niemieckiego obozu.

Przejęcie dawnej komendantury obozu zagłady w Bełżcu- 2015

Państwowe Muzeum na Majdanku przejęło od Polskich Kolei Państwowych S.A. działkę wraz z dwoma budynkami, które w okresie II wojny światowej były użytkowane przez komendanturę niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu.

Nowa strona internetowa - 2016

Architektura strony Państwowego Muzeum na Majdanku, Muzeum w Bełżcu oraz Sobiborze została uproszczona i zoptymalizowana, aby łatwiej było dotrzeć do najważniejszych informacji. Witryna otrzymała certyfikat Strona Internetowa bez Barier potwierdzający, że portal www.majdanek.eu spełnia międzynarodowe wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Książka „Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie – zarys problematyki”, Dariusz Libionka - 2017

Pierwsze wydawnictwo popularnonaukowe podejmujące tematykę zagłady prowadzonej przez Niemców w latach 1942–1943 w ramach „Aktion Reinhardt”. Publikacja adresowana jest do szerokiego grona czytelników. Oprócz wersji tradycyjnej Muzeum oferuje również e-book.

Książka „Wydobyte z popiołów” red. Tomasz Kranz - 2018

Album zawiera blisko 100 fotografii przedmiotów osobistych ofiar niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze wydobytych podczas prac archeologicznych. Poza danymi katalogowymi i informacją, gdzie zostały odnalezione, starano się zrekonstruować poprzez ich historię zbiorowy portret ofiar. Publikacja to nie tylko zdjęcia, ale również informacje dotyczące funkcjonowania SS-Sonderkommando Sobibor. Album został wydany w polsko-angielskiej wersji językowej. Publikacja nagrodzona Wawrzynem Pawła Konrada w konkursie Książka Roku organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Zmiana identyfikacji wizualnej - 2019

Minimalistyczna forma spaja ze sobą trzy ważne miejsca pamięci: Państwowe Muzeum na Majdanku, Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu oraz Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze. Za nowe logo PMM zostało docenione na IV edycji przeglądu Muzeum Widzialne, otrzymując III nagrodę w kategorii „Identyfikacja muzeum”.

Po pełnym powiększeniu użyj klawiszy strzałek, aby zmienić obraz oraz klawisza ESC, aby zamknąć powiększenie

 • Powiększ obraz: Urządzenie pracowni digitalizacji zbiorów
 • Powiększ obraz: Dezynfekcja kolekcji obuwia
 • Powiększ obraz: Muzeum w Sobiborze Nowym Oddziałem Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Powiększ obraz: Oddanie do użytku zmodernizowanego baraku nr 62
 • Powiększ obraz: Modernizacja Centrum Obsługi Zwiedzających
 • Powiększ obraz: Przejęcie dawnej komendantury obozu zagłady w Bełżcu
 • Powiększ obraz: Nowa strona internetowa
 • Powiększ obraz: Książka „Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie – zarys problematyki”, Dariusz Libionka
 • Powiększ obraz: Książka „Wydobyte z popiołów” red. Tomasz Kranz
 • Powiększ obraz: Zmiana identyfikacji wizualnej
 • Pokaż powiększenie powyżej: Urządzenie pracowni digitalizacji zbiorów
 • Pokaż powiększenie powyżej: Dezynfekcja kolekcji obuwia
 • Pokaż powiększenie powyżej: Muzeum w Sobiborze Nowym Oddziałem Państwowego Muzeum na Majdanku
 • Pokaż powiększenie powyżej: Oddanie do użytku zmodernizowanego baraku nr 62
 • Pokaż powiększenie powyżej: Modernizacja Centrum Obsługi Zwiedzających
 • Pokaż powiększenie powyżej: Przejęcie dawnej komendantury obozu zagłady w Bełżcu
 • Pokaż powiększenie powyżej: Nowa strona internetowa
 • Pokaż powiększenie powyżej: Książka „Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie – zarys problematyki”, Dariusz Libionka
 • Pokaż powiększenie powyżej: Książka „Wydobyte z popiołów” red. Tomasz Kranz
 • Pokaż powiększenie powyżej: Zmiana identyfikacji wizualnej

Społeczności

polski

english