rozwiń menu główne

Regulamin

Regulamin zwiedzania Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze

§ 1

Informacje ogólne

1. Państwowe Muzeum na Majdanku i jego oddziały w Bełżcu i Sobiborze można zwiedzać indywidualnie i w grupach.

2. Nie zaleca się zwiedzania terenów i obiektów byłych obozów na Majdanku, w Bełżcu i Sobiborze przez dzieci poniżej 14. roku życia.

3. Wstęp do Muzeum i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze jest bezpłatny.

4. Ostatnie wejście na teren Muzeum i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze możliwe jest na godzinę przed ich zamknięciem.

5. Ostatnie wejście na ekspozycje stałe w Muzeum i jego oddziałach możliwe jest na pół godziny przed ich zamknięciem.

6. Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia Muzeum i jego oddziałów, a także o godzinach otwarcia ekspozycji stałych i wystaw czasowych można uzyskać w punktach informacji muzealnej oraz na stronie internetowej Muzeum.

7. Muzeum i jego oddziały nie prowadzą szatni ani przechowalni bagażu.

§ 2

Przepisy porządkowe

1. W Państwowym Muzeum na Majdanku i jego oddziałach należy zachowywać się z powagą, a zwiedzających obowiązuje ubiór stosowny do charakteru nekropolii i miejsca pamięci.

2. Podczas zwiedzania należy stosować się do poleceń przewodników, opiekunów ekspozycji i pracowników Straży Muzealnej.

3. Na terenie Muzeum i jego oddziałów obowiązują następujące zakazy:

• używania otwartego ognia i palenia tytoniu
• zapalania świeczek i zniczy (za wyjątkiem wyznaczonych w tym celu miejsc)
• dotykania eksponatów
• hałaśliwego zachowywania się
• spożywania produktów żywnościowych
• używania telefonów komórkowych w obiektach zabytkowych i budynkach ekspozycyjnych
• wprowadzania zwierząt (z wyłączeniem psa asystującego)
• zwiedzania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
• wykonywania lotów dronem bez zgody dyrektora Muzeum.

Zasady dotyczące fotografowania i filmowania

W Państwowym Muzeum na Majdanku i jego oddziałach w Bełżcu i Sobiborze obowiązują następujące zasady dotyczące tworzenia i utrwalania utworów fotograficznych i audiowizualnych (w tym filmowych):

1. Tworzenie i utrwalanie utworów fotograficznych i audiowizualnych, których przedmiotem są tereny, obiekty oraz ekspozycje Państwowego Muzeum na Majdanku i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze w zakresie własnego użytku osobistego jest bezpłatne i nie wymaga pozwolenia dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku.

2. Utworzenie i utrwalenie utworu fotograficznego i audiowizualnego, którego przedmiotem są tereny, obiekty oraz ekspozycje PMM i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze, nie jest równoznaczne z uzyskaniem licencji do publikacji takiego utworu albo innego jego wykorzystania w celach upubliczniania lub komercyjnych.

3. Utwory fotograficzne i audiowizualne, których przedmiotem są tereny, obiekty oraz ekspozycje PMM i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze, nie mogą być rozpowszechnianie lub publikowane, w tym m.in. w celach komercyjnych lub promocyjnych, bez zgody Państwowego Muzeum na Majdanku.

4. Tworzenie i utrwalanie utworów fotograficznych i audiowizualnych, których przedmiotem są tereny, obiekty oraz ekspozycje PMM i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze, w celach upubliczniania lub komercyjnych jest odpłatne i wymaga uzyskania pozwolenia dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku. Sekretariat tel.: +48 81 710 28 21 faks: +48 81 710 28 65 e-mail: sekretariat@majdanek.eu Centrum Obsługi Zwiedzających tel.: +48 81 710 28 33 e-mail: centrum@majdanek.eu NIP 946-00-01-052 REGON 000276096 BGK Oddział w Lublinie PL 93 1130 1206 0028 9173 9720 0001 SWIFT GOSKPLPW

Zwiedzający są informowani o następującym:

Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie, mając na uwadze pamięć o ofiarach niemieckich obozów na Majdanku, w Bełżcu i Sobiborze oraz realizując cele zawarte w Ustawie z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów na Majdanku, a także realizując zadania określone w statucie Muzeum, w szczególności w zakresie gromadzenia, utrzymania, przechowywania i konserwacji zbiorów związanych z historią niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku i niemieckich obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze oraz zadania związane z utrzymaniem we właściwym stanie terenów byłych obozów wraz ze znajdującymi się na nich obiektami, jak również zadania dotyczące udostępniania zbiorów dla celów naukowych, dokumentacyjnych, wystawienniczych, edukacyjnych, oświadcza, że każde działanie godzące w dobre imię tych miejsc oraz naruszające pamięć tych, którzy zginęli w wymienionych obozach, niezgodne z celami wyżej opisanymi lub polegające na realizacji celu innego niż wyżej opisane nie korzysta z ochrony i stanowi naruszenie prawa.

Zasady organizowania ceremonii upamiętniających towarzyszących zwiedzaniu Państwowego Muzeum na Majdanku

1. Do przeprowadzenia uroczystości upamiętniających ofiary niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady na Majdanku przez grupy zorganizowane wymagane jest uzyskanie zgody Dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku.
2. Organizatorzy i uczestnicy ceremonii zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu zwiedzania Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze oraz respektowania poleceń Straży Muzealnej i innych pracowników Państwowego Muzeum na Majdanku.
3. Przeprowadzenie ceremonii upamiętniającej możliwe jest wyłącznie w wyznaczonym przez dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku miejscu i za okazaniem uzyskanego pozwolenia na jej zorganizowanie. Organizowane ceremonie nie mogą utrudniać zwiedzania Państwowego Muzeum na Majdanku innym turystom, blokować trasy zwiedzania i dostępu do poszczególnych obiektów i pomników.

4. Organizatorzy ceremonii zobowiązani są do jej przeprowadzenia w sposób, który zapewni realizację powyższego wymogu.
5. Organizator informuje Państwowe Muzeum na Majdanku o dacie, godzinie rozpoczęcia i zakończenia ceremonii oraz liczbie jej uczestników. Wymagane jest w tym względzie powiadomienie pisemne co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem ceremonii wysłane na adres Państwowego Muzeum na Majdanku lub drogą elektroniczną: centrum@majdanek.eu.
6. Biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa oraz obowiązek zapewnienia zwiedzającym dostępu do wszystkich miejsc, obiektów historycznych oraz pomników przez cały czas, tj. w godzinach otwarcia Państwowego Muzeum na Majdanku w jednej zgłoszonej ceremonii może uczestniczyć do 160 osób.
7. W Państwowym Muzeum na Majdanku obowiązuje całkowity zakaz organizowania niezgłoszonych ceremonii.

Zasady wykonywania lotów dronem na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze

1. Wykonywanie lotów dronem na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku.

2. Zgoda na wykonywanie lotów dronem wydawana jest jedynie w wyjątkowych przypadkach, takich jak szczególnie ważne produkcje filmowe lub niektóre prace naukowe.

3. Wykonywanie lotów dronem na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku i jego oddziałów w Bełżcu i Sobiborze możliwe jest jedynie w czasie wyznaczonym przez dyrektora i w obecności pracownika Muzeum.

4. Za całość lotu odpowiedzialny jest operator drona. Ponosi on całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie szkody powstałe w trakcie i wskutek wykonywania lotu.

5. W związku z tym, że Państwowe Muzeum na Majdanku znajduje się w całości w strefie kontrolowanej Portu Lotniczego Lublin (CTR) operator drona musi przestrzegać zasad lotu obowiązujących w tej strefie. Ponadto, część terenu Muzeum znajduje się w strefie 6 km od Portu Lotniczego Lublin. W celu latania nad tą strefą należy uzyskać zgodę Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP).

6. W związku z tym, że Muzeum Byłego Niemieckiego Obozu Zagłady w Sobiborze znajduje się w strefie nadgranicznej, operator drona musi powiadomić Straż Graniczną o zamiarze wykonywania lotu dronem (Placówka Straży Granicznej Zbereże: zbereze@strazgraniczna.pl).

7. W związku z tym, że Muzeum Miejsce Pamięci w Bełżcu znajduje się w strefie nadgranicznej, operator drona musi powiadomić Państwową Straż Graniczną o zamiarze wykonywania lotu (Placówka Straży Granicznej Hrebenne: hrebenne@strazgraniczna.pl).

8. Operator drona zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów państwowych, posiadać uznawane w Polsce świadectwo kwalifikacji adekwatne do zastosowanego modelu drona i charakteru lotu oraz przedłożyć w sekretariacie Państwowego Muzeum na Majdanku dokumenty potwierdzające nadanie uprawnień, a także polisę OC na loty dronami i ważne lotnicze badania lekarskie.

Społeczności

Newsletter

polski

english