rozwiń menu główne

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Konkurs na opracowanie KONCEPCJI REALIZACJI WYSTAWY STAŁEJ „SS-SONDERKOMMANDO SOBIBOR”. NIEMIECKI OBÓZ ZAGŁADY. Znak sprawy: ZP.IIb-XI-241-01/2019


Ogłoszenie nr 520012986-N-2019 z dnia 21-01-2019 r.
Lublin:
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES:
Państwowe Muzeum na Majdanku, Krajowy numer identyfikacyjny 27609600000, ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20325 Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 710 28 21, e-mail zamowieniapubliczne@majdanek.eu, faks 81 710 28 65.
Adres strony internetowej (url): www.majdanek.eu/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowe Muzeum
I.4) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z konkursu, w tym regulaminu konkursu, można uzyskać pod adresem(URL):
www.majdanek.eu/bip
Wymagane jest przesłanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych w inny sposób:
forma pisemna
pod adres: Państwowe Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin, pokój nr 1
SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU
II.1) Nazwa nadana konkursowi przez zamawiającego:
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI REALIZACJI WYSTAWY STAŁEJ „SS-SONDERKOMMANDO SOBIBOR”. NIEMIECKI OBÓZ ZAGŁADY.
Numer referencyjny: Znak sprawy: ZP.IIb-XI-241-01/2019
II.2) Określenie przedmiotu konkursu:
Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji realizacji wystawy stałej „SS-SONDERKOMMANDO SOBIBOR”. NIEMIECKI OBÓZ ZAGŁADY. Konkurs obejmuje swoim zakresem Przestrzeń wystawienniczą Budynku muzealnego, tj. Salę ekspozycyjną i część Hallu przeznaczoną na cele wystawiennicze – niezajętą przez meblarską zabudowę użytkową, jak również elementy oznaczeń informacyjnych w obrębie innych pomieszczeń Budynku muzealnego. 1.1. Celem nadrzędnym konkursu jest uzyskanie najlepszej koncepcji projektu wystawy stałej dla Muzeum, możliwie najlepszej (pod względem artystycznym, plastycznym i merytorycznym) uwzgledniającej opracowane przez Organizatora wytyczne merytoryczne i zgodnej z treścią i wymową merytoryczną istniejącego Scenariusza koncepcji realizacji Wystawy stałej w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze. Niemiecki nazistowski obóz zagłady (1942-1943). Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku. 1.2. Celem proceduralnym konkursu jest wyłonienie Pracy, w oparciu o którą będzie można przygotować pełną Dokumentację projektową umożliwiającą realizację wystawy stałej. 1.3. Uczestnik konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd konkursowy za najlepszą (wybrana praca konkursowa) otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 111 ust. 1 pkt 3) Ustawy. Przedmiotem zamówienia udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki jest szczegółowe opracowanie Pracy konkursowej (wraz z przeniesieniem praw autorskich) polegające na rozbudowaniu jej do zakresu odpowiadającego całości istniejącego Scenariusza i opracowaniu Dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego, zgodnie z przedstawionym przez Organizatora szczegółowym zakresem wskazanym w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr F8 do Regulaminu.
II.3) Główny kod CPV 79932000-6
Dodatkowe kody CPV
79931000-9,
92312000-1,
92521100-0,
71220000-6,
79933000-3,
79956000-0
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WARUNKI UDZIAŁU
Wymagania, jakie muszą spełniać uczestnicy konkursu: 1.1. Uczestnikiem konkursu może być: 1.1.1. osoba fizyczna, 1.1.2. osoba prawna, 1.1.3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej tj. osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, każda z nich zarówno krajowa jak i zagraniczna (zagraniczna w znaczeniu posiadająca siedzibę/miejsce zamieszkania poza terytorium RP). 1.2 Podmioty wymienione w punkcie 1.1. mogą: 1.1.1. samodzielnie brać udział w konkursie, wówczas zwane są „Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie”, 1.1.2. wspólnie brać udział w konkursie, wówczas zwane są „Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie”. 1.3 Przepisy dotyczące Uczestnika konkursu stosuje się odpowiednio do Uczestników konkursu biorących wspólnie udział w Konkursie. Uwaga: Uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie są w szczególności wspólnicy spółki cywilnej, konsorcja (przez konsorcjum należy rozumieć także zespoły autorskie). 1.4 Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie, w tym do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz dokumentów i oświadczeń wymaganych w niniejszym Regulaminie. Pełnomocnikiem Uczestników konkursu wspólnie biorących w konkursie może być jeden z tych Uczestników. 1.5 W przypadku, gdy Uczestnik konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie ustanowi pełnomocnika, wówczas pełnomocnictwo musi być załączone do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Uczestnika konkursu oraz przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być zgodne co do treści ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr F2a do Regulaminu. 1.6 Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie po ustanowieniu pełnomocnika, załączają do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza a także podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wszystkich Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie oraz przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być zgodne co do treści z wzorem zamieszczonym w Załączniku nr F2b do Regulaminu. 2.1. Uczestnik Konkursu ubiegający się o dopuszczenie do udziału w Konkursie zobowiązany jest spełnić warunki wskazane w art. 22 ust. 1 Ustawy tj.: 2.1.1. Nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24, ust 1, pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp. Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie. Podmioty, na których zasobach Uczestnik konkursu polega celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (którymi dysponuje), a które będą uczestniczyć w wykonaniu pracy konkursowej – nie mogą podlegać wykluczeniu. Zamawiający zbada, czy nie zachodzą, wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp; Zamawiający nie przewiduje badania podstaw wykluczenia wobec podwykonawców, którzy nie udostępniają zasobów na podstawie art. 22a ustawy (art. 25a ust. 5 ustawy Pzp) 2.1.2. Spełniać poniższe warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego: 2.1.2.1. Posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia. Organizator uzna warunek za spełniony jeśli Uczestnik konkursu wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał: a) co najmniej dwie usługi polegające, każda z usług, na opracowaniu dokumentacji projektowej wystawy muzealnej lub wystawy w innej instytucji kulturalno-wystawienniczej o powierzchni min. 200m2 i wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto. W przypadku, gdy wartość usług zostanie podana w walucie innej niż PLN, Zamawiający, w celu oceny spełnienia warunku udziału, przeliczy jej wartość wg kursu Narodowego Banku Polskiego wg dnia w którym upłynie termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. 2.1.2.2. Posiadać zdolności zawodowe. Organizator uzna warunek za spełniony jeśli Uczestnik wykaże, iż dysponuje i skieruje do realizacji (przygotowania oraz opracowania) pracy konkursowej: a) co najmniej 2 osoby, w tym:  jedną osobę o wykształceniu wyższym artystycznym w zakresie sztuk plastycznych lub rzeźby lub scenografii uzyskanym zgodnie z prawem kraju ukończenia studiów, legitymującą się dyplomem studiów wyższych magisterskich na jednym z następujących kierunków: Architektura, Architektura Wnętrz, Wzornictwo Przemysłowe, Scenografia lub innych o analogicznym zakresie studiów, która należycie wykonała w okresie ostatnich 5 lat przed ogłoszeniem konkursu co najmniej jeden zrealizowany projekt wystawy wraz z nadzorem autorskim nad jego realizacją w muzeum lub innej instytucji zajmującej się wystawiennictwem, o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto oraz  jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej oraz posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub b) co najmniej 3 osoby, w tym  jedną osobę o wykształceniu wyższym artystycznym w zakresie sztuk plastycznych lub rzeźby lub scenografii uzyskanym zgodnie z prawem kraju ukończenia studiów, legitymującą się dyplomem studiów wyższych magisterskich na jednym z następujących kierunków: Architektura, Architektura Wnętrz, Wzornictwo Przemysłowe, Scenografia lub innych o analogicznym zakresie studiów, która należycie wykonała w okresie ostatnich 5 lat przed ogłoszeniem konkursu co najmniej jeden zrealizowany projekt wystawy wraz z nadzorem autorskim nad jego realizacją w muzeum lub innej instytucji zajmującej się wystawiennictwem, o wartości prac projektowych nie mniejszej niż 250 000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto oraz  jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej oraz  jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Uwaga: 1. Jeśli Uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej doświadczenie i wykształcenie, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony. 2. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku wskazanego wyżej w pkt. 2.1.2.2. lit. a) tiret 2, i lit. b) tiret 2 i 3 może: a) Wskazać osobę/by posiadające odpowiadające wskazanym równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane równoważne do wyżej wskazanych; b) Wskazać osobę/by będącą/ce obywatelem państwa członkowskiego UE, która/re nabyła/ły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946). 2.2. Uczestnik konkursu może w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków polegać na doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, jeżeli zgodnie z art. 22a ust. 4 Ustawy podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2.3. W celu oceny, czy Uczestnik konkursu polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Uczestnika konkursu z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (Uczestnik konkursu może wykorzystać Załącznik nr F10 do Regulaminu), które określa w szczególności: 2.3.1. zakres dostępnych Uczestnikowi konkursu zasobów innego podmiotu; 2.3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Uczestnika konkursu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 2.3.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 2.3.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Uczestnik konkursu polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2.4. W przypadku, gdy Uczestnicy konkursu wspólnie biorą udział w Konkursie, wymagania o których mowa powyżej w pkt 2.1.2 będą spełnione, gdy spełni je jeden z Uczestników konkursu występujących wspólnie lub spełnią je łącznie wszyscy Uczestnicy konkursu występujący wspólnie. 2.5. Organizator oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod względem spełnienia wymagań Regulaminu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach załączonych do wniosku, wezwie Uczestników do ewentualnych uzupełnień lub wyjaśnień wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. 2.6. Ocena spełniania warunków wymaganych od Uczestników konkursu nastąpi wg formuły: „spełnia –nie spełnia”. 2.7. Po dokonaniu oceny spełniania wymagań udziału w Konkursie Organizator zaprosi do składania prac konkursowych Uczestników konkursu spełniających wymagania uczestnictwa w Konkursie. 2.5. W celu zachowania anonimowości Uczestników konkursu w stosunku do członków Sądu konkursowego, osoby pełniące funkcję Sędziów konkursowych nie będą brały udziału w ocenie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Nie będzie także upubliczniona lista uczestników konkursu zakwalifikowanych do udziału w konkursie. 2.6. Działania Uczestnika konkursu, mogące doprowadzić do naruszenia zachowania anonimowości Uczestnika konkursu w stosunku do członków Sądu konkursowego, będą skutkować wykluczeniem Uczestnika z konkursu. 3.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w konkursie oraz postanowień określonych w niniejszym Regulaminie Uczestnik konkursu musi złożyć wraz z „Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie” sporządzonym na formularzu wg Załącznika nr F1 do Regulaminu: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na formularzu wg Załącznika nr F3a do Regulaminu, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w konkursie na formularzu wg Załącznika nr F3b do Regulaminu, oraz: 3.1.1 w celu wykazania, iż nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 Ustawy: a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie oraz każdego podmiotu którego zasobami Uczestnik konkursu dysponuje, którzy będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia. b) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, sporządzone na formularzu wg Załącznika nr F3c. Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie oraz każdego podmiotu którego zasobami Uczestnik konkursu dysponuje, którzy będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia. c) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, sporządzone na formularzu wg Załącznika nr F3c Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie oraz każdego podmiotu którego zasobami Uczestnik konkursu dysponuje, którzy będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia. d) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445), sporządzone na formularzu wg Załącznika nr F3c. Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie oraz każdego podmiotu którego zasobami Uczestnik konkursu dysponuje, którzy będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia. 3.1.2 w celu wykazania, że spełnia warunki udziału w postępowaniu a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Do wykazu należy dołączyć dowody określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Uczestnik konkursu nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Uczestnika konkursu; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr F4 do Regulaminu. b) Wykaz osób skierowanych przez Uczestnika konkursu do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi Załącznik nr F5 do Regulaminu. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór pisemnego zobowiązania podmiotów trzecich stanowi - Załącznik nr F10 do Regulaminu 3.2 Uczestnik konkursu, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20, a także art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 3.3 Uczestnicy zagraniczni tj. mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3.3.1 Jeżeli Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3.1.1 lit a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3.3.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.3.1 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3.3.3. Jeżeli w kraju, w którym Uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.3.1 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ich terminy wystawienia stosuje się jak wyżej tj. zgodnie z pkt 3.3.2 3.4 Oświadczenie jakie będzie zobowiązany przedstawić Uczestnik konkursu na wezwanie Organizatora na podstawie art. 24 ust. 11 w celu wykazania, iż nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 Ustawy ust. 1 pkt. 23, tj.:  po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczącej firm oraz adresów Uczestników konkursu, którzy złożyli prace konkursowe, tj. po przyznaniu nagród i odtajnieniu prac konkursowych, Uczestnik konkursu w terminie 3 dni przekaże Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór stanowi Załącznik nr F9 do Regulaminu). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Uczestnik konkursu może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Uczestnikiem konkursu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie.
Udział w konkursie jest zastrzeżony dla wykonawcy posiadającego uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Nie
Należy podać dla jakiego zawodu:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Kryteria oceny prac konkursowych:
Zgodność pracy konkursowej z dokumentami przekazanymi przez Organizatora konkursu(z ogólnymi...ciąg dalszy w Regulaminie Rozdział VIIpkt2.1.1.) - 30
Oryginalność i innowacyjność pracy konkursowej (walory estetyczne, kompozycyjne i przestrzenne projektu, oryginalność rozwiązań projektowych) - 30
Spójność programowa pracy konkursowej (adekwatność rozwiązań projektowych w odniesieniu do tematyki wystawy - 20
Przewidywany łączny koszt realizacji prac wg Dokumentacji projektowej wystawy - 10
Informacja o oczekiwanym wynagrodzeniu za opracowanie dokumentacji projektowej wystawy wraz z przekazaniem praw autor i pełnienie nadzoru autorskiego - 10
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.2.1) 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych:
Data: 11/02/2019, godzina: 15:00
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie lub prace konkursowe:
język polski
IV.2.2) Inforacje dodatkowe:
W pkt IV.2.1) został podany termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Termin składania prac konkursowych został ustalony do dnia 15 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00. Poniżej Zamawiający przedstawia Harmonogram konkursu: 1) 21 stycznia 2019 r. – ogłoszenie konkursu w Biuletynie Zamówień Publicznych; 2) Do 31 stycznia 2019r. – składanie pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Pytania należy składać na adres lub e-mail podany Rozdziale I w pkt. 1; 3) Do 04 lutego 2019 r. – odpowiedzi na pytania do treści Regulaminu dotyczące składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie; 4) Do 11 lutego 2019 r. do godz. 15.00 – składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie; 5) Do 22 lutego 2019 r. – ogłoszenie wyników kwalifikacji do konkursu (bez ujawnienia imiennej listy ze względu na zachowanie anonimowości Uczestników konkursu) oraz wysłanie zaproszeń do składania prac konkursowych (każdy Uczestnik konkursu, który złoży wniosek, zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu do udziału w konkursie); 6) 26 lutego 2019 r. – możliwa wizja lokalna dla Uczestników konkursu w godz. od 10.00 do 14.00. Uczestnicy konkursu, którzy chcą uczestniczyć w wizji lokalnej muszą dokonać zgłoszenia chęci uczestnictwa w takiej wizji do dnia 25 lutego 2019 r. na adres e-mail podany w pkt. 1 Rozdziału I wraz z określeniem, w którym dniu będą uczestniczyć w wizji lokalnej. 7) Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania prac konkursowych na adres lub e-mail podane w Rozdziale I w pkt. 1 – do dnia 19 marca 2019r. Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone nie później niż do dnia 25 marca 2019 r. 8) Do 15 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 – składanie prac konkursowych (wiążąca jest data doręczenia) 9) Do 30 kwietnia 2019 r. – oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników konkursu. O miejscu i godzinie Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani odrębnym pismem lub mailem. Wskazane powyżej terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Zamawiający niezwłocznie poinformuje Uczestników konkursu – poprzez ogłoszenie na stronie internetowej konkursu tj.: www.majdanek.eu/bip.
IV.3) NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
1.1. Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi konkursu, który w ocenie Sądu konkursowego w sposób najwłaściwszy spełnił kryteria oceny prac. Uczestnikowi, który otrzyma I nagrodę, wypłacona zostanie kwota w wysokości: 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych) Uczestnikowi, który otrzyma II nagrodę, wypłacona zostanie kwota w wysokości: 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) Uczestnikowi, który otrzyma III nagrodę, wypłacona zostanie kwota w wysokości: 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) 1.2. Uczestnik konkursu, którego praca zostanie uznana przez Sąd konkursowy za najlepszą (wybrana praca konkursowa – I nagroda) otrzyma nagrodę dodatkową w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 111 ust. 1 pkt 3. Przedmiotem zamówienia udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki będzie szczegółowe opracowanie Pracy konkursowej (wraz z przeniesieniem praw autorskich) polegające na rozbudowaniu jej do zakresu odpowiadającego całości istniejącego Scenariusza i opracowaniu Dokumentacji projektowej w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych w zakresie stanowiącym opis przedmiotu zamówienia, oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji – zgodnie z przedstawionym przez Organizatora szczegółowym zakresem wskazanym w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr F8 do Regulaminu. 1.3. Sąd Konkursowy zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody, jeśli w ocenie Sądu konkursowego złożone prace nie spełnią kryteriów oceny prac w stopniu pozwalającym na jej przyznanie.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia po konkursie:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone zwycięscy konkursu:
Tak
Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnej pomiędzy wykonawcami, którzy złożyli najlepsze prace konkursowe:
Nie
Informacje dodatkowe:
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej konkursu tj.: www.majdanek.eu/bip.

  • Podmiot udostępniający informację: Państwowe Muzeum na Majdanku
  • Odpowiadający: Elżbieta Kowalik
  • Czas wytworzenia: 21.01.2019 r.
  • Wprowadzający: Elżbieta Kowalik
  • Czas wprowadzenia / udostępnienia: 2019-01-21 14:18:03

Społeczności

polski

english