rozwiń menu główne

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Ponowne wykorzystanie

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Państwowe Muzeum na Majdanku wraz z jego oddziałami Muzeum i Miejscem Pamięci w Bełżcu oraz Muzeum i Miejscem Pamięci w Sobiborze (zwanym dalej: PMM) udostępnia swoje zasoby na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2021 poz.1641), zgodnie z zapisami której, każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.


Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (użytkowników) informacji sektora publicznego lub jej części będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej),w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Informacje sektora publicznego podlegające ponownemu wykorzystywaniu:

udostępnione w systemie teleinformatycznym Państwowego Muzeum na Majdanku, w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Muzeum na Majdanku
przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Wniosek składa się gdy:

informacja sektora publicznego nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Muzeum na Majdanku lub w portalu danych,
informacja sektora publicznego została udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Muzeum na Majdanku lub w portalu danych i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie bądź nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
informacja sektora publicznego będzie wykorzystywana na warunkach innych, niż zostały dla tej informacji określone,
informacja sektora publicznego została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek powinien spełniać warunki formalne wskazane w art. 39 ust 3 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zamieszczonych na stronach internetowych Państwowego Muzeum na Majdanku wraz z jego oddziałami oraz udostępnionych na wniosek jest obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od PMM oraz obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Państwowe Muzeum na Majdanku nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji powstałej w wyniku przetworzenia uzyskanej informacji.

Wniosek powinien zawierać:

nazwę podmiotu, do którego skierowany jest wniosek (podmiotu zobowiązanego);
informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko wnioskodawcy albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy lub pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku
adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi (np. adres pocztowy, adres e-mail, adres ESP na ePUAP);
wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego (np. kopii na papierze, płyty DVD, pliku elektronicznego), a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób albo wskazanie sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym PMM.

Formularz wniosku w załączniku poniżej do pobrania

Wniosek można przesłać:

pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@majdanek.eu
pocztą na adres:

Państwowe Muzeum na Majdanku

ul. Droga Męczenników Majdanka 67

20-325 Lublin

W przypadku niespełnienia wymogów formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie: majdanek.eu/bip obejmują:

obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od PMM;

obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

PMM może określić również inne warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. Wówczas PMM w szczególności określi warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

PMM nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie: majdanek.eu/bip

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. PMM może jednak nałożyć opłatę za ich przekazanie, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. PMM może uwzględnić koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie. Ww. opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

W przypadku udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym, Muzeum może nałożyć opłatę wyższą, nieprzekraczającą jednak maksymalnych stawek opłat podanych w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe z dnia 23 stycznia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 282).

Ograniczenia prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego podlega jednak ograniczeniu:

w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
ze względu na prywatność osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych,
ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy,
w zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw oraz które zostały wytworzone przez Państwowe Muzeum na Majdanku, jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem, realizowanych przez PMM,
w zakresie informacji sektora publicznego objętych prawami własności przemysłowej,
w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa autorskie i prawa pokrewne oraz prawa do baz danych przysługują podmiotom innym niż Państwowemu Muzeum na Majdanku.
w działalności komercyjnej lub na określonych polach eksploatacji, jeżeli dotyczą zbiorów o charakterze martyrologicznym oraz zawierają godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a także herby, reprodukcje orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych odznaczeń;
w działalności niekomercyjnej, jeżeli są powiązane z obiektami objętymi roszczeniami lub prawami osób trzecich lub niebędącymi własnością podmiotu zobowiązanego.

Środki odwoławcze:

Wnioskodawca, który otrzymał od PMM ofertę zawierającą warunki lub opłaty za ponowne wykorzystywanie, ma prawo do złożenia sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania oferty z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomi PMM o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia PMM przez Wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach lub o wysokości opłat.

Od decyzji Dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat, która jest następstwem złożonego sprzeciwu, Wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia ww. wniosku Wnioskodawca może zrzec się prawa do wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wówczas decyzja staje się ostateczna i prawomocna (tzn. podlega natychmiastowemu wykonaniu) i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Alternatywnie, Wnioskodawca może skierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, za pośrednictwem Dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku, skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, bez skorzystania z prawa skierowania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Wpis od skargi wynosi 200 zł.

W przypadku złożenia skargi do sądu administracyjnego istnieje możliwość ubiegania się przez Wnioskodawcę o zwolnienie od kosztów sądowych albo przyznanie prawa pomocy (tj. ustanowienie adwokata albo radcy prawnego) w trybie i na zasadach określonych w art. 243-262 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 z późn.zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. z 2015 r., poz. 1257 z późn. zm.).

Społeczności

polski

english