rozwiń menu główne

Oferta edukacyjna

Lekcje muzealne

(czas trwania 4 – 5 godzin; grupa do 30 osób; cena j. polski – 200 zł, j. obcy – 400 zł)

Lekcje muzealne skierowane są do młodzieży szkół podstawowych (klasy VII i VIII) i ponadpodstawowych. Każda lekcja muzealna składa się z dwóch części: zajęć edukacyjnych oraz zwiedzania terenu byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku.

Proponowane tematy zajęć:

1. Zajęcia w oparciu o nagranie wideo:

- Danuta Brzosko-Mędryk: młodość, trauma, wartości. Spacer biograficzny po miejscu pamięci.

- Różne losy – podobne marzenia. Więźniowie i obóz na Majdanku w relacjach wideo świadków historii.

- Spacer biograficzny z Andrzejem Stanisławskim.

- Świat za drutami – postawy i doświadczenia więźniów Majdanka w relacjach wideo.

2. Zajęcia w oparciu o prezentację multimedialną:

- Losy dzieci w obozie koncentracyjnym na Majdanku.

3. Zajęcia w oparciu o tekst źródłowy:

- Komiks „Chleb Wolnościowy" - „Bo chleb to było bogactwo" - historia obozu opowiedziana rysunkiem

- „Przecież część serca pozostała tam, na Majdanku”. Rzeczywistość obozowa w dzienniku Jadwigi Ankiewicz.

- Sprawcy – zwyczajni ludzie czy entuzjastyczni wykonawcy Holokaustu?

4. Zajęcia na wystawie historycznej:

- Sztuka opowieści, czyli historie ukryte w muzealnych eksponatach.

5. Zajęcia w oparciu o fabularyzowany film dokumentalny:

- Młodość w trudnych czasach. Losy Zacheusza Pawlaka.

Dla szkół z oddziałami dwujęzycznymi prowadzimy wybrane lekcje muzealne w języku angielskim. W tym przypadku tematy lekcji proponowane są podczas indywidualnego kontaktu.

Jednodniowy pobyt studyjny

(czas trwania 4,5 – 5 godzin; grupa do 30 osób; cena j. polski – 250 zł, j. obcy – 500 zł)

Ta forma zajęć skierowana jest do osób dorosłych, w szczególności studentów. W ramach dnia studyjnego uczestnicy oprócz udziału w tradycyjnym oprowadzaniu mają możliwość samodzielnego, aktywnego odkrywania historii obozu. Zapoznają się z jej różnymi aspektami poprzez pracę z materiałami źródłowymi, głównie wspomnieniami więźniów. Materiały przygotowywane są przez pracowników Muzeum po uprzednim ustaleniu tematów z opiekunem grupy. Proponowane tematy odnoszą się przede wszystkim do losów ofiar nazistowskiego terroru, ale także sprawców- członków załogi SS z Majdanka.

Warsztaty historyczne

(czas trwania 2–5 dni; grupa do 30 osób; cena: j. polski – 300-450 zł, j. obcy – 600-900 zł)

Ta forma edukacji historycznej adresowana jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz studentów. Opiera się na edukacji metodą projektów. Tematy zajęć ustala się w fazie przygotowawczej. Wstępny program w Muzeum obejmuje oprowadzanie po wystawie historycznej oraz zapoznanie z historią miejsca poprzez prezentacje multimedialne, nagrania video, zajęcia edukacyjne. W głównej fazie projektu uczestnicy, pod opieką pracowników Działu Edukacji i swoich opiekunów, pracują samodzielnie w zespołach badawczych nad wybranymi zagadnieniami z historii Majdanka. Korzystają przy tym z wcześniej przygotowanych opracowań popularno-naukowych, materiałów archiwalnych, wspomnień byłych więźniów i relacji sprawców. Sami wybierają natomiast formę prezentacji wyników pracy, zależnie od tematu (np. opracowanie broszury, przygotowanie niedużej wystawy, prezentacja plastyczna, fotograficzna, komputerowa, przygotowanie strony internetowej itp.).

Międzynarodowe projekty edukacyjno-historyczne

(czas trwania 2 – 5 dni; grupa do 30 osób; cena: j. polski – 300-450 zł, j. obcy – 600-900 zł)

Programy realizowane z młodzieżą niemiecką mają charakter warsztatów historycznych lub podróży studyjnych. Opierają się na edukacji metodą projektów. Połączone są często z pracą fizyczną na terenie pól więźniarskich, której celem jest pielęgnowanie i zachowanie przestrzeni muzealnej. Program, oprócz zwiedzania wystawy historycznej, obejmuje aktywne uczenie się poprzez studiowanie źródeł, samodzielne przygotowanie prezentacji, przedstawienie grupie efektów swojej pracy i dyskusję. Tematy ustala się we współpracy z partnerami zagranicznymi. Dotyczą one historii KL Lublin, niemieckiej polityki okupacyjnej na Lubelszczyźnie oraz życia i zagłady ludności żydowskiej. Projekty o podobnym charakterze realizowane są również z uczniami ze Szwecji i Austrii, a w ramach międzynarodowych warsztatów także ze studentami z innych państw. Edukacja interkulturowa obejmuje także organizowanie m.in. projektów polsko-niemieckich, polsko-ukraińsko-niemieckich czy polsko-ukraińsko-białoruskich. Młodzież uczestnicząca w tych programach ma możliwość nie tylko zgłębienia historii KL Lublin, ale także poznania sposobów interpretowania dziejów II wojny światowej i kształtu kultury pamięci w innych krajach.

Seminaria edukacyjne dla nauczycieli

(czas trwania 1 – 2 dni; grupa do 25 osób)

Programy specjalistyczne przygotowywane są z myślą o nauczycielach i pedagogach zainteresowanych edukacją w miejscach pamięci. Podstawowym ich celem jest zapoznanie uczestników z metodami działalności pedagogicznej w tego typu instytucjach. Centralne zagadnienia dotyczą metodyki i dydaktyki pedagogiki pamięci. Programy obejmują zwiedzanie wystawy historycznej pod kątem metodycznym, wykłady z teorii edukacji w miejscach pamięci, prezentację zrealizowanych projektów oraz pracę w grupach roboczych nad scenariuszami projektów odbywających się w ramach pozaszkolnej edukacji historyczno-społecznej. Seminaria mogą mieć również charakter spotkań międzynarodowych (np. polsko-niemieckich czy polsko-izraelskich) organizowanych we współpracy z innymi podmiotami zajmującymi się działalnością edukacyjną.

Społeczności

polski

english