rozwiń menu główne

21.01.2022

Kurs na przewodnika muzealnego dla studentów // edycja 2022

Studiujesz? Znasz języki Obce? Interesujesz się historią? Kurs na przewodnika w Państwowym Muzeum na Majdanku to Twoja szansa na podjęcie pracy, którą nie tylko z łatwością pogodzisz ze studiami, ale która będzie również okazją do zdobycia cennego doświadczenia i nawiązania kontaktu z ludźmi z całego świata.

Zakwalifikowani kandydaci wezmą udział w bezpłatnym szkoleniu, które w formie dwóch weekendowych sesji stacjonarnych/online odbędzie się w marcu 2022 r. Kurs umożliwi Ci zdobycie wiadomości z zakresu historii II wojny światowej, powstania i funkcji niemieckiego obozu koncentracyjnego w Lublinie oraz losów deportowanych na Majdanek więźniów. W programie szkolenia znajdują się także zajęcia praktyczne, które przygotują Cię do pracy w charakterze przewodnika i ułatwią poznanie Muzeum i aktualnie prezentowanych wystaw.

Zwieńczeniem kursu jest praktyczny egzamin z oprowadzania po terenie i ekspozycji Państwowego Muzeum na Majdanku. Wszystkim osobom, które uzyskają pozytywny wynik egzaminu, oferujemy możliwość podjęcia współpracy na podstawie umowy-zlecenia. To Ty decydujesz jakie są Twoje godziny pracy w Muzeum i możesz dostosować je do planów zajęć na uczelni.

Wymagania:

  • status studenta (studia dzienne lub zaoczne) co najmniej do 31.10.2023 r.;
  • kandydat nie może ukończyć 26. roku życia w okresie zatrudnienia (co najmniej do 31.10.2023 r.)
  • dyspozycyjność przynajmniej dwa dni w tygodniu po ok. 3-4 godziny dziennie (wtorek-piątek) oraz gotowość do pracy także w soboty i niedziele
  • umiejętność publicznego wypowiadania się i nawiązywania kontaktów z dużymi grupami ludzi
  • zaangażowanie w pracę, terminowość, umiejętność planowania i organizacji własnego czasu pracy
  • wysoka kultura osobista

Mile widziane:

  • znajomość języków obcych
  • zainteresowanie historią II wojny światowej
  • umiejętność publicznego wypowiadania się i łatwego nawiązywania kontaktów z grupą
  • predyspozycje do pracy pedagogicznej z młodzieżą

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres centrum@majdanek.eu w terminie do 20.02.2022 r.

Prosimy o wpisanie w tytule maila: Przewodnik muzealny.

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w treści przesyłanych dokumentów aplikacyjnych podpisanej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO Państwowego Muzeum na Majdanku oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Państwowe Muzeum na Majdanku z siedzibą w Lublinie moich danych osobowych zawartych w składanych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji aktualnego procesu rekrutacji”.

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Do dnia 23.02.2022 r. skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że w przypadku braku klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej lub podobnej treści lub nie spełnienia wymogów formalnych, złożone dokumenty aplikacyjne nie będą mogły być brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przekazywanych w składanych dokumentach aplikacyjnych będzie Państwowe Muzeum na Majdanku z siedzibą w Lublinie (adres Muzeum: ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin) (dalej: „Muzeum”).

2. Do pomocy przy przestrzeganiu przepisów prawa ochrony danych osobowych oraz monitorowania ich przestrzegania Muzeum wyznaczyło inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: iod@majdanek.eu .

3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, kontakt z nami możliwy jest za pośrednictwem:

1) poczty elektronicznej, pisząc bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych na adres: iod@majdanek.eu lub też

2) poczty tradycyjnej, pisząc na nasz adres: Państwowe Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin.

4. Muzeum będzie przetwarzało Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji, a w szczególności w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do realizacji zadań na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do podjęcia przez nas działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy o współpracy, co znajduje podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą nikomu ujawniane. Dostęp do danych będzie miał jedynie ograniczony krąg naszych pracowników odpowiedzialnych za rekrutację.

6. Muzeum nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych do jakiegokolwiek państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (obejmującym kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas w jakim istniał będzie cel przetwarzania, a więc realizowany będzie proces rekrutacji.

8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;

2) prawo żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia danych, gdy dane są niekompletne;

3) prawo żądania usunięcia danych osobowych, o ile zachodzi uzasadniająca to żądanie okoliczność przewidziana w przepisach prawa (tj. w art. 17 RODO);

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem (tj. art. 18 RODO);

5) prawo przenoszenia danych.

9. Może Pani/Pan cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych realizowane przez Pracodawcę narusza przepisy RODO.

11. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, aczkolwiek niepodanie Danych wymienionych w art. 221 § 1 kodeksu pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału wprowadzonej przez nas rekrutacji.

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na Pani/Pana temat, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływać.

Społeczności

polski

english