rozwiń menu główne

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Państwowego Muzeum na Majdanku, Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu, Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze

Państwowe Muzeum na Majdanku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowego Muzeum na Majdanku, Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu, Muzeum i Miejsca Pamięci w Sobiborze.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie treści nietekstowe posiadają teksty alternatywne,
 • nie wszystkie filmy posiadają napisy,
 • nie wszystkie treści są dostępne przy pomocy klawiatury,
 • mały kontrast wg. walidatora,
 • nieliczne błędy html,
 • nieliczne błędy css,
 • brak możliwości zmiany języka w przeglądarce tekstowej,
 • księgarnia internetowa wymaga dostosowania pod względem wymogów WCAG 2.1

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Boraca.
 • E-mail: k.boraca@majdanek.eu
 • Telefon: 81 710 28 31

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Państwowe Muzeum na Majdanku
ul. Droga Męczenników Majdanka 67
20-325 Lublin

Większość obiektów muzealnych w Państwowym Muzeum na Majdanku, w których umieszczone są wystawy historyczne, jest trudno dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową ze względu na specyfikę historycznej, poobozowej zabudowy. Budynki charakteryzują się wysokimi progami, w niektórych przypadkach wąskim wejściem. Przy większości z nich nie ma zamontowanych ramp ani platform. Istnieje natomiast możliwość wypożyczenia przenośnych szyn ułatwiających wjazd do obiektów wystawowych. W takiej sytuacji osobie/grupie towarzyszy pracownik administracyjny Muzeum, dlatego zapotrzebowanie na szyny należy zgłosić Muzeum co najmniej na trzy dni przed planowaną wizytą. Wyjątek stanowią barak nr 41 – Łaźni żeńskiej, barak nr 42 – Łaźni męskiej oraz bunkru komór gazowych, do których prowadzą betonowe oraz metalowe podjazdy. W obu obiektach zostały zniwelowane bariery poziome. Barak poobozowy oznaczony numerem nr 62 z wystawą historyczną „Więźniowie Majdanka” jest dostępny dla osób poruszających się na wózku. Można do niego wjechać bocznym wejściem. Mieści się w nim również toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Przejazd między barakiem ekspozycyjnym nr 62 a pozostałymi barakami wystawowymi jest możliwy dzięki łącznikom biegnącym pomiędzy dwoma chodnikami zlokalizowanymi wzdłuż drogi prowadzącej przez część gospodarczą byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Pierwszy przejazd znajduje się na wysokości baraków nr 48 i nr 62. Drugi przejazd znajduje się za barakiem nr 56, przed Oknem Czasu. Przejazdy wykonane są z żelbetowych prefabrykatów ułatwiających osobom poruszającym się na wózkach pokonanie odcinka trasy zwiedzania usypanego z kamieni i żwiru. Dodatkowo osoby potrzebujące wsparcia w poruszaniu się po terenie ekspozycji mogą bezpłatnie skorzystać z wózków ortopedycznych znajdujących się w Centrum Obsługi Zwiedzających oraz braku nr 62. Regulamin korzystania znajduje się na dole strony.

Z uwagi na strome schody niedogodne jest wejście na płytę Pomnika–Bramy i Pomnika–Mauzoleum. Z tego samego powodu przejście do budynku tzw. nowego krematorium od strony Pomnika–Mauzoleum jest także utrudnione. Do tego historycznego obiektu można natomiast dotrzeć na wózku z przeciwległej strony, poruszając się wzdłuż więźniarskiej części obozu ścieżką historyczną pt. „Konzentrationslager Lublin 1941–1944”.

Budynek Centrum Obsługi Zwiedzających jest dostępny dla osób poruszających się na wózku. W środku znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto można tam zapoznać się z tyflograficzną mapą terenu Muzeum. Punkt informacji w Centrum Obsługi Zwiedzających oraz księgarnia wyposażone są w pętlę indukcyjną. Na miejscu brak osoby posługującej się Polskim Językiem Migowym.

Na terenie Muzeum znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: w pobliżu bramy wjazdowej, za budynkiem Centrum Obsługi Zwiedzających, przy Pomniku–Mauzoleum oraz przy wejściu do budynku biurowego.

Toaleta znajdująca się przy Pomniku-Mauzoleum jest trudno dostępna dla osób poruszających się na wózku.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą na teren byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego wprowadzać psa asystującego.

Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu
Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku
ul. Ofiar Obozu Zagłady 4
22-670 Bełżec

Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu zostało wybudowane z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Z terenu parkingu można przejechać na wózku do budynku Muzeum. Do głównej części pomnika czyli Niszy Ohel oraz pod rzeźbę z podkładów kolejowych można dojechać wózkiem. W budynku Muzeum, gdzie prezentowana jest wystawa historyczna, podłoga jest gładka, bez progów utrudniających poruszanie się. Tam znajduje się również toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Na parkingu należącym do Muzeum wyznaczono miejsce dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo osoby potrzebujące wsparcia w poruszaniu się po terenie ekspozycji mogą bezpłatnie skorzystać z wózka ortopedycznego. Na teren byłego niemieckiego obozu zagłady można wprowadzać psa asystującego. Na miejscu brak osoby posługującej się Polskim Językiem Migowym.

Pracownia Naukowo-Dydaktyczna (ul. Lwowska 56 Bełżec) mieści się w odległości 500 m od Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu. Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Wyposażony jest w podjazd dla wózków. Sala edukacyjna mieści się na parterze. Sala multimedialna znajduje się na pierwszym piętrze. Osoby poruszające się na wózku mogą dostać się tam przy pomocy widny. Budynek posiada toaletę przystosowaną do osób z niepełnosprawnościami. Przed pracownią znajdują się oznaczone miejsca parkingowe. Z terenu parkingu można przejechać na wózku do budynku. Na miejscu brak osoby posługującej się Polskim Językiem Migowym.

Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze
Oddział Państwowego Muzeum na Majdanku
Żłobek 101
22-200 Włodawa

Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze zostało wybudowane z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Z terenu parkingu można przejechać na wózku do budynku Muzeum. W punkcie informacji i sprzedaży wydawnictw oraz w przestrzeni wystawienniczej podłoga jest gładka, bez progów utrudniających poruszanie się. W budynku znajduje się również toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na parkingu głównym należącym do Muzeum, usytuowanym w pobliżu wejścia do budynku muzealnego znajdują się 2 wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo osoby potrzebujące wsparcia w poruszaniu się po terenie ekspozycji mogą bezpłatnie skorzystać z wózka ortopedycznego. Na miejscu brak osoby posługującej się Polskim Językiem Migowym. W związku z realizacją nowego upamiętnienia teren byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze wraz z Polaną Mogił, gdzie znajdują się szczątki i prochy ofiar jest zamknięty dla zwiedzających.

Społeczności

polski

english