rozwiń menu główne

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych w Państwowym Muzeum na Majdanku oraz jego oddziałach, Muzeum Miejscu Pamięci w Bełżcu oraz Muzeum Miejscu Pamięci w Sobiborze

Informacja zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO


I. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:
Państwowe Muzeum na Majdanku

Droga Męczenników Majdanka 67

20-325 Lublin

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

e-mail: iod@majdanek.eu

tel. 81 710 28 55

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych, okres przechowywania danych, odbiorcy danych:

1. Dane osobowe pracowników Administratora
Cel przetwarzania danych osobowych: Wykonywanie obowiązków pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych u Administratora;
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub informacja o kryteriach ustalania tego okresu: Pracodawca zobowiązany jest przechowywać dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, przez okres 50 lat od dnia zakończenia pracy (ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.).
Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: BGK realizujący wypłatę wynagrodzeń pracowniczych.

2. Dane osobowe kandydatów do pracy
Cel przetwarzania danych osobowych: Przeprowadzenie procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu, za zgodą kandydata, dane mogą zostać wykorzystane do sporządzenia listy rezerwowej kandydatów;
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - przetwarzanie na potrzeby prowadzenia listy rezerwowej kandydatów odbywa się na podstawie zgody osób, których dane dotyczą;
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub informacja o kryteriach ustalania tego okresu: Dokumentacja kandydatów, którzy w wyniku konkursu zostali umieszczeni na liście rezerwowej przetwarzana jest do czasu ogłoszenia kolejnej rekrutacji, nie dłużej niż rok. Dokumentacja pozostałych kandydatów przetwarzana jest do dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego;
Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: Administrator nie zamierza ujawniać danych osobowych żadnym odbiorcom, o których mowa w art. 4 pkt. 9 RODO.

3. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umów na dostawy, usługi i roboty budowlane
Cel przetwarzania danych osobowych: Realizacja zawartej Umowy;
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub informacja o kryteriach ustalania tego okresu: Okres równy okresowi gwarancji i rękojmi, nie krótszy jednak niż do dnia rozstrzygnięcia roszczeń stron;
Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: Administrator nie zamierza ujawniać danych osobowych żadnym odbiorcom, o których mowa w art. 4 pkt. 9 RODO.

4. Dane osobowe przetwarzane w związku z udzielaniem zamówień publicznych
Cel przetwarzania danych osobowych: Przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego, w szczególności weryfikacja okoliczności uzasadniających wykluczenie Wykonawcy z postępowania;
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub informacja o kryteriach ustalania tego okresu: Okres przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. okres, o którym mowa w art. 97 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku wykonawców, którym Zamawiający nie udzielił zamówienia. W przypadku wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: okres równy okresowi gwarancji i rękojmi, nie krótszy jednak niż do dnia rozstrzygnięcia roszczeń stron;
Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: Otrzymane dane osobowe mogą zostać ujawnione innym oferentom na zasadach określonych przepisami prawa w przypadku wniesienia środków ochrony prawnej.

5. Wizerunek osób znajdujących się w obszarze objętym monitoringiem wizyjnym
Cel przetwarzania danych osobowych: Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz przeciwdziałanie naruszeniom prawa;
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub informacja o kryteriach ustalania tego okresu: Okres przechowywania nagrań jest ograniczony pojemnością dysku, natomiast nie przekracza 30 dni;
Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: Dostęp do danych osobowych ma firma świadcząca usługi serwisowe.

6. Dane osób korzystających z oferty i usług muzealnych (dane wnioskodawców, dane osób korzystających z biblioteki oraz z zasobu archiwalnego, dane osób uczestniczących w uroczystościach, dane osób uczestniczących w programach edukacyjnych, dane ekip telewizyjnych, dane operatorów dronów)

Cel przetwarzania danych: realizacja zleceń i zamówień na usługi muzealne, udostępnianie zasobu archiwalnego oraz zbiorów bibliotecznych Muzeum, organizowanie konferencji, warsztatów, seminariów, oraz lekcji muzealnych, wydawanie zaświadczeń, wysyłanie zaproszeń na wydarzenia muzealne, udzielanie odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 6, ust. 1, lit. b) i c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; realizacja procedury wnioskodawczej na podsta-wie art. 6 ust. 1 , lit. d i e RODO; realizacja działalności edukacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e RODO; realizacja działalności informacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO; realizacja zadań w zakresie wypożyczania zasobów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt d i e RODO;

Po okresie przechowywania dokumentacji w Muzeum jest ona brakowana lub archiwizowana zgodnie z ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743) oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym u Administratora.

IV. Prawa osób, których dane są przetwarzane:
W związku z przetwarzaniem przez Muzeum Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do złożenia wniosku o:
• dostęp do danych oraz mogą Państwo żądać od Administratora informacji o celu i sposobie przetwarzania danych,
• sprostowanie (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,
• usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,
• ograniczenie przetwarzania w przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych lub zasadności ich przetwarzania;
• przeniesienie danych do innego administratora, o ile dane przetwarzane są na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany;

Osoba, której dane przetwarza Muzeum posiada prawo do złożenia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes Administratora. Administrator nie będzie już mógł przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże, że istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w tych przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.


V. Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego: Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.

VI. Udostępnianie danych osobowych:

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Muzeum np. podwykonawcom, usługodawcom, instytucjom współpracującym, operatorom pocztowym, kurierom, bankom, przewoźnikom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa – tylko w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowne podstawy prawne.

VII. Informacja o wymogu podania danych:
Jeżeli cel przetwarzania danych wynika z przepisów prawa, podanie danych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych celów przetwarzania danych.


VIII. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą: Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania przetwarzanych danych osobowych.

Społeczności

polski

english